Електронна търговия

Общи условия за ползване на електронен магазин

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Настоящата статия ще предостави подробна информация относно изготвянето и съдържанието на общи условия за ползване на електронен магазин.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛУГАТА „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА ТУК.

Общите условия за ползване на електронен магазин уреждат отношенията между собственика на електронния магазин и ползвателите както по отношение на използването на уеб сайта, така и относно сключване на договори с ползвателите на сайта относно покупко-продажбата на стоки, които се предлагат за продажба в електронния магазин.

Законовата регламентация се съдържа най-вече в Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и Закона за авторското право и сродните му права. Следва да бъде отбелязано, че правилата на Закона за защита на потребителите са приложими само за потребителски договори, като „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Това означава, че ако клиентът, който закупува стока или ползва услуга е търговец, тогава за него правилата в Закона за защита на потребителите не са приложими.

Преди да предоставим изчерпателна информация какво трябва да съдържат едни пълни общи условия за интернет магазин ще опишем какви са изискванията предвидени в Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия към собствениците на уеб сайтове при сключване на договори от разстояние.

I. Изисквания предвидени в Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия към собствениците на уеб сайтове при сключване на договори от разстояние

На първо място собственикът на уеб сайта се задължава да предостави на потребителите общите условия и съдържанието на договора по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане (например директно да бъдат прочетени от уеб сайта или да се свалят на електронното устройство на потребителя). Също така, при договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез електронни средства, посредством интернет сайта за електронна търговия и който предвижда задължение за потребителя да извърши плащане, търговецът предоставя на потребителя информация за:

 • основните характеристики на предлаганите стоки или услуги;
 • крайната цена на стоките или услугите, включваща всички данъци и такси по транспортирането им до потребителите. Когато поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници, собственикът на уеб сайт за електронна търговия предоставя на потребителите начина на нейното изчисляване;
 • срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване – условията за неговото прекратяване;
 • минималният срок, за който потребителят има задължения по договора, когато е приложимо.

Посочената по-горе нформация следва да бъде предоставена на потребителите по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителите правят поръчката си. Търговецът е длъжен да обезпечи, че когато потребителят прави своята поръчка, изрично потвърждава, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. Ако извършването на поръчка е свързано с активиране на бутон или на подобна функция, върху бутона или върху тази подобна функция се изписват четливо само думите „поръчка със задължение за плащане“ или друга съответна недвусмислена формулировка, от която става ясно, че извършването на поръчка води до задължение за плащане от страна на потребителя.

На следващо място, собственикът на уеб сайт за електронна търговия предоставя на потребителите на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките, или преди да е започнало изпълнението на услугата. Потвърждението от страна на търговеца трябва да съдържа цялата информация по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, освен ако търговецът е предоставил тази информация на потребителя на траен носител преди сключването на договора от разстояние и при договори за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител – потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнение на договора преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора.

II. Съдържание на Общите условия за ползване на електронен магазин

В тази част от настоящата публикация ще опиша каква информация следва да съдържат едни изчерпателно изготвени общи условия за ползване на онлайн магазин.

1. Въведение

В тази част от общите условия за електронен магазин е добре потребителите да бъдат посъветвани да прочетат общите условия и ако имат въпроси, е препоръчително да се свържат със собственика на интернет страницата. В случай, че потребителят не е съгласен с някои от условията, съдържащи се в общите условия, тогава не е препоръчително да се  използва интернет страницата.

2. Дефиниции

В тази част от общите условия за електронен магазин е препоръчително да се дефинират някои от термините, които ще се използват в общите условия за ползване на електронния магазин, като например: доставчик; потребител/и; електронен магазин; стока; поръчка; договор за продажба; форма за контакт; абонамент за бюлетин и др.

3. Предоставяне на информация относно собственика на електронния магазин

На следващо място, трябва да бъде предоставена информация относно собственика на интернет страницата. Това задължение е залегнало в чл.4 от Закона за електронната търговия и включва задължение за предоставяне на информация относно:

 1. име на собственика на електронния магазин;
 2. постоянен адрес или седалище и адрес на управление;
 3. адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса посочен в предходната точка;
 4. данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща;
 5. данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;
 6. информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим;
 7. указание, ако е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност;
 8. друга информация, която е предвидена в нормативен акт.

4. Предоставяне на информация относно надзорните органи

Препоръчително е да предоставите информация относно надзорните органи като Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни. Информацияята следва да съдържа адреса на надзорния орган, телефон за връзка, адрес на електронна поща и адрес на интернет страница.

5. Характеристики на уеб сайта

В тази част от Общите условия за интернет магазин е добре да се предостави информация относно предназначението на уеб сайта, а също така и какви услуги предоставя собственикът на електронния магазин на потребителите.

6. Регистрация

В повечето електронни магазини е предвидена възможност за регистриране на потребителски профил. В този случай, в Общите условия за онлайн магазин следва да се опише процедурата по създаването на профил стъпка по стъпка. В тази част следва да се опишат какви данни се предоставят при регистрацията на потребителски профил и при какви условия собственикът на електронния магазин има право да отхвърли искане за регистрация на профил, а също така и в кои случаи има право да закрие регистриран потребителски профил и да ограничи или блокира достъпа на потребител до регистрирания му профил.

7. Поръчка

На следващо място трябва да бъдат изчерпателно описани или изброени всички действия, които извършва потребителят и собственикът на сайта при поръчката на стоки/услуги от електронния магазин. Освен това е препоръчително да се опишат условията, при които търговецът има право да анулира поръчки. Важно е да отбележим, че при повечето електронни магазини поръчки могат да бъдат направени както от потребители, които имат регистриран потребителски профил, така и от потребители, които нямат регистриран потребителски профил.

8. Цени и начин на плащане

В тази част от документа следва да се посочат в какви валути са посочените цени на предлаганите стоки в електронния магазин, а също така и по какъв начин се извършват плащанията на поръчаните стоки. Най-често използваните начини за извършване на плащания са: чрез системата PayPal; плащане с кредитна или дебитна карта; плащане чрез системата myPOS; плащане с наложен платеж или плащане по банков път.

9. Задълбочено установяване на идентичността на потребителя

Важно е да бъде отбелязано, че на 14 септември 2019 година за онлайн търговците възникна ново задължение, касаещо техните онлайн магазини. Последното е продиктувано от новите регулаторни технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на потребителя към Директива (ЕС) 2015/2366, или т.нар. „втора директива за платежни услуги (ДПУ2)“. Това означава, че за онлайн търговците се поражда задължение да извършват т.нар. задълбочено установяване на идентичността на съответния потребител, за да се намали значително рискът от измами при онлайн плащанията и да се защити поверителността на съответните финансови данни на потребителите.

В този ред на мисли в тази част от Общите условия посветена на задълбоченото установяване на идентичността на потребителя следва да бъде предоставена информация относно това кога е задължително установяването на идентичността на потребителите, самата процедура на идентификация (например за извършването на плащане ще се използва комбинация от най-малко два независими елемента като физически носител — карта или мобилен телефон — и парола или биометрични данни), кога не се прилага идентификацията (например при платежни операции ненадхвърлящи 60 лева и същевремнно общата сума на транзакциите след последната идентификация, извършена от онлайн търгвовеца не надвишава 200 лева) и други подобни.

10. Отказ от поръчка

В Общите условия за електронен магазин може да бъде предвидена възможност за потребителя да анулира направена и потвърдена от търговеца поръчка. Ако е предвидена тази възможност, следва да се опишат при какви условия и в какъв срок потребителят може да се откаже от поръчката.

11. Доставка

В тази част следва да се опишат подробно всички условия касаещи доставката на поръчаните от онлайн магазина стоки: дали доставки се извършат само на територията на Република България или и в други държави, какви са сроковете за доставка на стоката и други клаузи касаещи доставката на поръчаните стоки. Добре е да се упомене, че ако доставката е извън границите на Европейския съюз е възможно да бъдат начислени вносни мита и такси, които следва да бъдат заплатени от потребителя след като стоката достигне в съответната страна.

12. Рекламации и отказ от доставка

Следва да бъдат описани в кои случаи потребителят има право да откаже получаването на стоката при доставката и какви права има потребителят при предявяване на рекламация, както и ред за предявяване на рекламации.

13. Връщане на стока 

В общите условия за онлайн магазин следва да се опише, че потребителят без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка има гарантирана от закона възможност да върне закупената стока в в 14-дневен срок считано от датата сключване на договора – при договор за услуги или приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба. В случай, че тази тази информация не е предоставена на потребителя в общите условия за интернет магазин, тогава последният има право да се откаже от договора от разстояние в срок една година и 14 дни, считано от датата сключване на договора – при договор за услуги или приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

Добре е в тази част от общите условия да се посочат условията, на които следва да отговарят стоките когато се упражнява правото на отказ, а също така и редът за упражняване на правото на отказ. В Закона за защита на потребителите е публикуван формуляр за упражняване на правото на отказ от договора. Този формуляр може да бъде използван и да бъде публикуван в тази част от общите условия за ползване на онлайн магазин. Изчерпателна информация относно връщането на стока закупена от електронен магазин или т.нар. право на отказ може да бъде намерена в специално разработената публикация на тази тема Връщане на стока закупена от електронен магазин. Важно е да бъде отбелязано, че не за всички стоки може да бъде упражнено правото на отказ. Изключенията от правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект също са представени в отделна разработка.

14. Невъзможност за връщане на стока

Препоръчително е да споменете в кои случаи е невъзможно връщането на закупена през онлайн магазина стока. Съгласно чл. 57 от Закона за защита на потребителите, потребителите нямат право да упражнят правото си да върнат закупена стока, когато се касае за:

 • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразени с неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания;
 • за доставка на потребими стоки, които не могат да се върнат поради факта, че чрез употребяването им се нарушава тяхната цялост или по причини, свързани с хигиената или защита на здравето. Това са стоки, които подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на техните характеристики като например, но не само: храни, напитки, парфюмерийни и козметични продукти.

15. Възстановяване на заплатена сума

Препоръчително е да включите и клаузи относно възстановяване на заплатена сума, в която клауза се споменават случаите, в които заплатени суми се възстановяват на потребителите и по какъв начин се възстаноивяват тези суми.

16. Форсмажорни обстоятелства

Едни изчерпателно изготвени общи условия за електронна търговия следва да съдържат клауза, която освобождава от отговорност търговеца за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката при настъпване на фосмажорни обстоятелства.

17. Права, задължения и отговорност на потребителите

Препоръчително е Общите условия за ползване на интернет магазин да съдържат раздел, в който са бъдат изчерпателно посочени какви права и задължения имат потребителите на уеб сайта.

18. Права и задължения на собственика на електронния магазин

Както е добре да се упоменат правата и задълженията на потребителите на сайта, така също е препоръчително да бъдат дефинирани правата и задълженията на собственика на електронния магазин.

19. Отговорност

На следващо място е препоръчително, в общите условия за онлайн магазин, да се съдържат клаузи относно отговорността на търговеца.

20. Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване

Интернет страниците обикновено съдържат текстове, лого, снимки, изображения, илюстрации, графики. В тази връзка е изключително важно да бъде определено какви права върху всяка част от уеб сайта принадлежат на собственика на електронния магазин, за какво потребителите могат да използват съдържанието на сайта (например може да бъде разрешено съдържанието да бъде използвано за лична, нетърговска употреба) и респективно за каква цел не може да бъде използвано съдържанието на сайта (например може да бъде упоменато, че използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма е абсолютно забранено), какви действия на потребителите представляват нарушение на правата върху интелектуална собственост и какви са последиците, в случай, че бъде извършено нарушение.

21. Извънсъдебно решаване на възникнали спорове

Търговецът се задължава да предостави информация на потребителите за възможните способи за онлайн и алтернативно решаване на спорове. Търговецът, който е установен в ЕС следва да публикува на достъпно място в електронния си магазин връзка към европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG. Освен това, търговецът следва да публикува на достъпно място в електронния си магазин и информация дали има готовност за участие в процедура по алтернативно решаване на спорове или няма такава готовност, както и дали е задължен да участва в процедура по алтернативно решаване на спорове по силата на специална нормативна разпоредба или по силата на договорна клауза. В случай че търговецът е задължен или има готовност за участие в процедура по алтернативно решаване на спорове, той следва да укаже адреса на уеб сайта на органа за алтернативно решаване на спорове.

22. Връзки към сайтове на трети страни

Повечето уеб сайтове и особено електронните магазини съдържат връзки (линкове) към интернет страници на трети страни. В тази част от общите условия за ползване на интернет магазин е добре да се упомене, че всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез електронния магазин са независими и търговецът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Също така собственикът на интернет магазина не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

23. Абонамент за бюлетин

Повечето електронни магазини предлагат възможност адресът на електронна поща на потребителя да бъде въведен в списък с мейли, тоест потребителят да се абонира за получаването на бюлетин (т.нар. newsletter) през определен период от време. В общите условия за ползване на онлайн магазина може да бъде включена клауза, която предоставя информация относно начина за абониране за получаване на бюлетини, а също така и относно начина за отписване от списъка с получатели на бюлетини.

24. Заключителни разпоредби

Накрая, в заключителните разпоредби при съставянето на общите условия за ползване на интернет магазина е препоръчително да бъде посочено приложимото право, а също така е добре да бъде упоменато, че търговецът има право да актуализира като изменя и допълва общите условия по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставянето на общи условия за ползване на онлайн магазин, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на общите условия за вашия електронен магазин, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет. За нас, също така, е голямо признание, че през последните години сме помогнали на редица клиенти, които оперират в други държави в Европа, да установят дейността си в България, тъй като експертизата на кантората в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни.

Услугата „изготвяне на Общи условия за ползване на електронен магазин“ включва следните действия:

 • консултация с клиента с цел запознаване с особеностите на уеб сайта и дейността на клиента;
 • задаване на въпроси с цел получаване на необходимата информация за изготвянето на Общите условия за ползване на електронния магазин;
 • изготвяне на изчерпателни Общи условия за ползване на електронен магазин, които са изцяло съобразени с дейността на клиента и спецификите на уеб сайта;
 • предоставяне на Общите условия на клиента;
 • предоставяне на Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ;
 • възможност за задаване на въпроси относно изготвените Общи условия за ползване на електронен магазин и допълване на изготвения документ при необходимост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно общите условия за ползване на електронен магазин. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист с опит в тази материя. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

error: Content is protected !!