Проекти

Успешно регистрирахме национална марка за клиент – производител на облекло и аксесоари

октомври 25, 2018

от

През март 2017 година с нас се свърза клиент, който ни предостави комбинирана търговска марка, която да заявим за регистрация в Патентното ведомство на Република България за производство на дрехи и аксесоари. Извършихме предварително проучване както на словния, така и на фигуративния елемент, защото в случая и словния и фигуративният елемент се явяват и отличителен и доминиращ елемент в състава на марката. Описахме резултатите от предварителното проучване в становище съгласно което проучване не бяха открити сходни марки, а също така предвидихме, че марката е отличителна и ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. Избрахме стоки, за които марката да бъде заявена за регистрация и пристъпихме към подаване на заявката в Патентното ведомство. Заплатихме държавната такса и след няколко месеца марката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в Бюлетина, от който момент тече тримесечен срок за подаване на възражения и опозиции. След изтичане на срока заплатихме втората част от държавната такса и марката беше успешно регистрирана през януари 2018 година. Накрая предадохме на клиента свидетелството за регистрация на национална комбинирана марка.

error: Content is protected !!