Проекти

Успешно регистрирахме национална марка за услуги в класове 35, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 19, 2018

от

През март 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за организиране на празненстра, който желае да регистрира национална марка, която вече използва в дейността си за услуги в класове 35, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите. Предоставихме на клиента материали съдържащи полезна информация за марките и извършихме подробно проучване за наличие на сходни/идентични марки. Описахме резултатите от проучването в становище и го предоставихме на клиента след което пристъпихме към подаване на заявка за регистрация на марката като преди това бяхме избрали релевантните услуги от посочените по-горе класове, за които да се заяви марката за регистрация. Подадохме документите в Патентното ведомство и заплатихме държавната такса. Марката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, беше публикувана в бюлетина на Патентното ведомство и в предвидения срок не бяха подадени опозиции и възражения. Заплатихме и втората част от държавните такси и марката беше регистрирана успешно през декември 2017 година. Накрая предадохме на клиента свидетелството за регистрация.

error: Content is protected !!