Проекти

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 7, 9, 10 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 19, 2018

от

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да регистрираме предоставената от него марка като марка на ЕС. Предоставената от клиента марка е комбинирана марка в състава на която има словен и фигуративен елемент като в случая словният елемент се явява едновременно и доминиращ и отличителен елемент в състава на марката.

Предоставихме на клиента брошура, която съдържа полезна информация за марките, разяснихме, че ако бе бъдат подадени възражения и/или опозиции, то марката ще бъде успешно регистрирана в срок от четири месеца от подаване на заявката за регистрация и преминахме към извършване на предварително проучване за наличие и/или липса на сходни по-ранни марки. Резултатите от извършеното проучване бяха представени и описани в становище, след което преминахме към заявяване на марката за регистрация за стоки в класове 7, 9, 10 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите. Подадохме заявката и заплатихме държавните такси за четири класа стоки. Марката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, а също така в предоставения от закона срок не бяха подадени опозиции и възражения, поради което марката беше успешно регистрирана през юли 2018 година. Накрая изпратихме на клиента свидетелството за регистрация на марката, което се явява официален защитен документ.

error: Content is protected !!