Проекти

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за клиент – производител на храна

октомври 12, 2018

от

През август 2017 година с нас се свърза клиент – производител на храна, който ни предостави вече изработено лого, което се състои от словен и фигуративен елемент. Клиентът има желание да разпространява произвежданата от него продукция на територията на няколко страни – членки на ЕС. Посъветвахме клиента, че в този случай е най-добре да регистрира марка на Европейския съюз, тъй като регистрацията на търговска марка пред Службата на ЕС за интелектуална собственост е най-добрият и лесен начин за предоставяне на защита на територията на страните-членки на Европейския съюз. Когато марката е регистрирана успешно, защитата се разпространява на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Стоките, които клиентът произвежда са в клас 30 от Ницската класификация на стоките и услугите. Избрахме от списъка със стоки от клас 30, само за стоки, за които марката ще бъде използвана понастоящем и в бъдеще, тъй като не е препоръчително да се заявява за всички стоки от клас 30, защото по този начин марката би била атакувана по-лесно. Предоставихме брошура, която съдържа полезна информация за марките и разяснихме на клиента как протича процедурата по регистрация. След това извършихме подробно проучване и изготвихме писмено становище. Предвидихме, че марката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. Резултатите от проучването показаха, че към момента на извършване на проучването няма заявени за регистрация, регистрирани и нерегистрирани сходни и/или идентични марки. Пристъпихме към подаване на заявка в Службата на ЕС за интелектуална собственост и заплатихме държавната такса за регистрация на марка на ЕС за един клас стоки. Марката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в Официалния бюлетин на Службата. В предвидения тримесечен срок не бяха подадени опозиции и марката беше успешно регистрирана след около четири месеца от подаването на заявката за регистрация. Накрая изпратихме на клиента свидетелството за регистрация на марката, с което успешно приключи регистрационната процедура.

error: Content is protected !!