Проекти

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация за клиент – производител на храна

октомври 05, 2018

от

През месец май 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване на комбинирана марка, за да установим дали не се нарушават чужди по-ранни права преди да се пристъпи към подаване на заявка за регистрация на марката пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в Аликанте (Испания). Извършихме проучването в базите данни и се установи, че към момента на извършване на проучването не бяха открити заявени за регистрация и/или регистрирани сходни марки  за сходни стоки. Изготвихме становище от извършеното проучване и го предадохме на клиента. Клиентът ни възложи да подготвим необходимите документи за започване на процедурата по регистрация на марката като марка на Европейския съюз, която ще има действие на територията на всички страни-членки на ЕС. Избрахме стоките от класове 5, 29 и 30 от Ницската класификация на стоките и услугите, за които ще се заяви марката за регистрация, попълнихме заявката за регистрация на марка, подадохме я по електронен път и заплатихме държавната такса още същия ден, за да може заявката да се разгледа по реда на ускорената процедура (Fast Track). Срещу заявката за регистрация на марката не бяха подадени опозиции и възражения и марката беше успешно регистрирана. Предоставихме на клиента свидетелството за регистрация на марката, а също така и други изготвени от нас помощни материали, които съдържат полезна информация относно търговските марки.

error: Content is protected !!