Проекти

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз в класове 35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 04, 2018

от

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който разработва онлайн платформа, който ни възложи да регистрираме предоставената от него комбинирана марка за услуги попадащи в класове 35 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговски марки. Разяснихме на клиента същността на регистрационната процедура и предоставихме материали съдържащи полезна информация относно търговските марки. Извършихме предварително проучване както по словния, а също така и по фигуративния елемент относно наличието на сходни по-ранни марки и изготвихме писмено становище, в което анализирахме резултатите от проучването. Също така, консултирахме клиента, че марката е достатъчно отличителна и успешно ще премине експертизата по абсолютни основания за отказ, след което пристъпихме към подаване на заявката за регистрация на марката по електронен път. Марката беше успешно регистрирана през януари 2018 година, само четири месеца след подаване на заявката за регистрация, тъй като марката успешно премина експертизата по абсолютни основания за отказ и в предвидения от закона тримесечен срок не бяха подадени възражения и опозиции. След регистрацията клиентът продължава да работи с нас като ни възложи да извършваме наблюдение на търговската марка (т.нар. мониторинг на марка), за да може да се предприемат действия по защита на марката навреме в случай, че бъдат подадени заявки за регистрация на сходни/ идентични марки.

error: Content is protected !!