Проекти

Успешно подновихме марка за всички стоки и услуги в регистрацията

октомври 17, 2018

от

През юни 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да подновим словна национална марка, която използва в търговската си дейност, тъй като срокът на ддействие (10 години) ще изтече, а клиентът желае да продължи да има права върху знака. Изготвихме пълномощно, с което клиентът ни упълнощи да го представляваме пред Патентното ведомство на Република България относно подновяването на марката, попълнихме и подадохме необходимите документи и заплатихме държавната такса за подновяване. След по-малко от една седмица марката беше подновена успешно за последващ период от десет години. Накрая, предоставихме на клиента удостоверение за извършеното подновяване, което е издадено от Патентното ведомство.

error: Content is protected !!