Проекти

Успешно вписахме промяна в адрес на притежател на марка

октомври 19, 2018

от

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който беше променил седалището и адреса на управление на дружеството, което е притежател на регистрирана търговска марка. Клиентът ни възложи да извършим вписване и в Патентното ведомство на променения адрес в досието на марката тъй като съгласно разпоредбата на чл.40 от Закона за марките и географските означения притежателят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й. За да изпълним задължението залегнало в нормата на чл.40 от ЗМГО изготвихме необходимите документи за извършване на вписването, подадохме документите в Патентното ведомство и заплатихме държавната такса. След няколко дни промяната беше вписана успешно като накрая предоставихме на клиента документ удостоверяващ промяната в адреса.

error: Content is protected !!