Проекти

Регистрирахме успешно национална марка за услуги в класове 35 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 11, 2018

от

През март 2014 година наш клиент ни възложи да регистрираме комбинирана марка състояща се от словен и фигуративен елемент за избрани от него услуги попадащи в класове 35 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговксите марки. Разяснихме на клиента регистрационната процедура и извършихме подробно проучване в базите данни, за да установим дали са налице сходни по-ранни марки. Оказа се, че не бяха открити сходни по-ранни марки и посъветвахме клиента да преминем към заявяване на марката за регистрация, с което да стартираме регистрационната процедура. Подадохме заявката за регистрация на марката, заплатихме държавните такси и уведомявахме клиента за целия ход на регистрационната процедура своевременно. В предвидения от закона тримесечен срок от публикацията на заявката в Официалния Бюлетин на Патентното ведомство не бяха подадени възражения и опозиции и марката беше успешно регистрирана около единадесет месеца след подаване на заявката. Накрая предоставихме на клиента свидетелство за регистрация на марката.

error: Content is protected !!