Новини

Проект на Закон за защита на търговската тайна

октомври 18, 2018

от

Проект на закон за защита на търговската тайна беше публикуван за обсъждане през септември 2018 година. С приемането на новия закон България макар и по- късно ще транспонира Директива (ЕС) 2016/ 943 от 8 юни 2016 година.

Неразкритото ноу-хау и търговска информация нямат своеобразна уредба и правна защита от авторското право. Законът за защита на конкуренцията също не предоставя необходимата защита на притежателите на търговска тайна въпреки уредбата и в него.

Проектът на новия закон показва, че той цели да уреди условията и  реда  за защитата  на търговската тайна от  неправомерно придобиване, използване и разкриване, възприема ново определение за търговска тайна и за притежател на търговска тайна. Посредством Закона за защита на търговската тайна притежателите на търговска тайна ще могат да поискат от съда налагането  на  мерки  за  защита  от неправомерното  придобиване, използване  и  разкриване  на  търговска  тайна,  както  и  присъждане  на обезщетение  за претърпените от това вреди. С пълният текст може да се запознаете на сайта на Министерство на икономиката.

Приемането на такъв нов закон в материята е стъпка в развитието на интелектуалната собственост и ще осигури на бизнеса в България средства за защита в областта на търговската тайна, където до сега предприемачите бяха уязвими.

 

error: Content is protected !!