Проекти

Изготвихме Споразумение за конфиденциалност на английски език

октомври 17, 2018

от

През април 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим Споразумение за неразкриване на конфиденциална /поверителна/ информация на английски език, тъй като контрагентът, с който ще се сключва споразумението е чуждестранен гражданин. Клиентът ни предостави необходимата информация и съдействие, които ни бяха нужни, за да изготвим изчерпателно споразумение за поверителност, с което двете страни (Разкриваща и Приемаща страна) да уредят отношенията си относно запазването на конфиденциалност при размяната на поверителна информация помежду си. Споразумението, което предложихме на нашия клиент е със следната структура:

 • Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);
 • Цел за разкриването на поверителна информация;
 • Какво е конфиденциална информация;
 • Какво не е конфиденциална информация;
 • Права и задължения на страните:
 • Задължение за неразкриване;
 • Дължима грижа. Уведомяване при разкриване;
 • Задължение за непубликуване;
 • Връщане на конфиденциалната информация;
 • Неустойки и санкции при неизпълнение на задълженията;
 • Срок на договора;
 • Допълнителни разпоредби:
 • комуникация между страните;
 • независим статут на страните;
 • приложимо право;
 • промени.
error: Content is protected !!