Проекти

Изготвихме общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност и договор за клиент – агенция за дигитален маркетинг

октомври 12, 2018

от

През септември 2017 година с нас се свърза клиент – агенция за дигитален маркетинг, който ни възложи да изготвим общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност и договор на български и английски език, тъй като новосъздадената интернет страница има версия на български език и на английски език. Успяхме да завършим проекта в уговорения между страните срок съгласно изискванията на клиента. Изготвените документи са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. Общите условия, които изготвихме са със следната структура: въведение; цели и обхват на общите условия; дефиниции; идентификацията на Доставчика; предмета на общите условия; характеристики на уеб сайта; условия за подаване на заявка за предоставяне на услуга и сключване на индивидуален договор; цени и начин на плащане; отговорност; връзки към сайтове на трети страни; права на интелектуална собственост; заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителнсот; разрешаване на спорове. Договорът, който изготвихме за клиента е със следната структура: идентификация на страните; предмет на договора; абонаметнно възнаграждение, финансови условия и начин на плащане; предоставяне на услугата; права и задължения на изпълнителя; права и задължения на възложителя; независим статут на изпълнителя; задължение за ненаемане; отговорност; срок и прекарятване на договора; форсмажорни обстоятелства; заключителни разпоредби.

error: Content is protected !!