Проекти

Изготвихме договор за посредничество

октомври 18, 2018

от

През август 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за посредничество. Клиентът ни оказа пълно съдействие относно предоставянето на необходимата информация, за да можем да изготвим документа в уговорения срок. Договорът за посредничество, който предложихме и беше одобрен от клиента съдържа клаузи относно:

  • Идентификация на страните (възложител и посредник);
  • Предмет на договора;
  • Права и задължения на посредника;
  • Права и задължения на възложителя;
  • Комисионно възнаграждение и начин на плащане;
  • Отговорност. Прекратяване;
  • Конфиденциалност;
  • Форсмажорни обстоятелства;
  • Заключителни разпоредби: комуникация между страните; приложимо право; промени.

 

error: Content is protected !!