Проекти

Изготвихме договор за изработка на компютърнa програмa

октомври 01, 2018

от

През август 2016 година с нас се свърза компютърна фирма, която ни възложи да изготвим договор за изработка на компютърнa програмa на английски език, тъй като нашият клиент се беше ангажирал да сключи такъв договор с възложител опериращ извън България. Клиентът ни предостави релевантната информация, която да бъде включена в договора. Изготвихме договора в уговорения срок, с което успяхме да помогнем на нашия клиент успешно да уреди договорните си отношения по отношения на изработката на софтуер с възложителя. Изготвеният от нас договор за изработка на софтуер е със следното съдържание, а именно:

– Предмет на договора;

– Срок на договора;

– Възнаграждение и начин на плащане;

– Права и задължения на Възложителя;

– Права и задължения на Изпълнителя:

– Приемане и тестване на продукта;

– Гаранционен период;

– Отговорност за неизпълнение;

– Независим статут на Изпълнителя;

– Интелектуална собственост;

– Форсмажорни обстоятелства;

– Конфиденциалност;

– Заключителни разпоредби.

 

error: Content is protected !!