Проекти

Изготвихме договор за изработка на илюстрации

октомври 23, 2018

от

През октомври 2017 година с нас се свърза клиент, на който сме предоставяли правни услуги и преди това и ни възложи да изготвим договор за изработка на илюстрации. Клиентът ни предостави информация, която желае да бъде включена в договора, за да могат да бъдат уредени договорните отношения между клиента в качеството му на Възложител и другата страна – Изпълнителя. След няколко дни изготвихме договора за изработка на илюстрации, който е със следната структура: – Идентификация на страните; – Предмет на договора; – Срок за изпълнение; – Възнаграждение и начин на плащане; – Права и задължения на Възложителя; – Права и задължения на Изпълнителя; – Отговорност; – Конфиденциалност; – Права на интелектуална собственост; – Прекратяване на договора. Неустойки; – Форсмажорни обстоятелства; – Заключителни разпоредби.

error: Content is protected !!