Проекти

Извършихме проучване на марка за стоки и услуги в класове 9 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите за клиент – разработчик на софтуер

октомври 23, 2018

от

През декември 2015 година с нас се свърза клиент – разработчик на софтуер, който ни възложи да извършим проучване на словна марка за стоки и услуги в класове 9 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни възложи проучването да бъде извършено за териториите на всички страни – членки на Европейския съюз. Извършихме проучване в базите данни и изготвихме писмено становище, в което бяха анализирани и описани откритите рискове. Препоръчахме на клиента да не разработва предложената от него марка, предмет на предварителното проучване, тъй като беше налице сходна марка, която е регистрирана като марка на Европейския съюз за идентични стоки и услуги и към момента на извършване на проучването по-ранната сходна марка се използва в търговската дейност, като за това бяха открити резултати в Интернет.

error: Content is protected !!