Проекти

Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 22, 2018

от

През юни 2018 година с нас се свърза клиент – търговец на стоки, който ни възложи да извършим проверка на словна марка за услуги от клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Извършихме проучването и изготвихме писмено становище съдържащо резултатите от проучването. На първо място при проверката на марката се оказа, че марката е описателна и указателна, поради което е лишена от отличителен характер и ще попадне в приложното поле на чл.11 от Закона за марките и географските означения, в която разпоредба са уредени абсолютните основания за отказ. Поради това препоръчахме на клиента да не разработва тази марка или ако се спре на нея, да прибави отличителен фигуративен елемент в състава на марката, за да стане регистрабилна, но по този начин клиентът ще има изключително право само върху знака, така както е регистриран и друг конкурент може да регистрира марка съдържаща словния елемент, но с друг фигуративен елемент, поради което препоръчахме на клиента да не разработва тази марка. Освен това, в базата дани бяха открити няколко марки, които съдържат словния елемент и са регистрирани за идентични услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите.

error: Content is protected !!