Проекти

Извършихме предварително проучване на марка, която ще се заявява за регистрация за ресторанти за бързо хранене

октомври 11, 2018

от

През декември 2016 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да открие верига от заведения за бързо хранене и ни предостави вече изработено лого. Марката, която следва да се провери дали не нарушава чужди по-ранни права е комбинирана марка, в състава на която има словен и фигуративен елемент като слвния елемент се явява едновременно доминиращ и отличителен елемент в състава на марката. Клиентът ни има намерение да регистрира марката като национална марка с действие на територията на Република България, така че е необходимо да проучим дали има по-ранни сходни марки с действие на територията на Република България за услуги попадащи в клас 43 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на търговски марки, защото в този клас са заведенията за бързо хранене. При извършената от нас проверка се установи, че е налице една регистрирана марка на Европейския съюз, която е сходна на марката, която клиентът ни има намерение да разработи. Между двете марки има висока степен на сходство, а услугите са идентични. Изготвихме подробно писмено становище, в което направихме сравнение между двете марки и в заключение посъветвахме клиента да не разработва тази марка, а да измисли друго име, с което да обозначава ресторантите си за бързо хранене, още повече, че се оказа, че с по-ранната марка се обозначават също така верига от ресторанти за бързо хранене.

error: Content is protected !!