Проекти

Вписахме промяна в адрес на притежател на марка

октомври 11, 2018

от

През месец юни 2016 година с нас се свърза клиент, на когото успешно регистрирахме национална марка през 2015 година. Клиентът ни възложи да впишем промяна в адреса на притежателя на марката, тъй като е променено седалището и адреса на управление. Съгласно чл.40 от Закона за марките и географските означения притежателят или заявителят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й. В изпълнение на това задължение изготвихме необходимите документи за извършване на вписването на промяната на адреса на притежателя на марката, входирахме документите в Патентното ведомство и заплатихме държавната такса. След няколко дни промяната беше вписана успешно и накрая предоставихме на клиента документ удостоверяващ тази промяна.

error: Content is protected !!