Проекти

Успешно регистрирахме национална марка за клиент производител на хранителни стоки

септември 17, 2018

от

През месец септември 2017 година към нас се обърна клиент с молба да регистрираме търговска марка, която да има действие само на територията на Република България за стоки в клас 30 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марката. Преди запознаване на клиента с регистрационната процедура му изпратихме брошура, в която се съдържат въпроси с отговори с полезна информация относно търговските марки. Обяснихме на клиента, че предоставеният от него знак ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. Помолихме да ни предостави логото във формат JPG с размер до 1 MB, тъй като ще заявяваме марката по електронен път използвайки електронните услуги на Патентното ведомство. Извършихме също така и предварително проучване за наличие на сходни марки. Проучването установи, че не са налице регистрирани или заявени за регистрация сходни марки за сходни стоки и услуги и преминахме към заявяването на марката. Подадохме заявката, заплатихме държавните такси и уведомявахме клиента за хода на регистрационната процедура. В законоустановения тримесечен срок не бяха подадени опозиции и през август 2018 година марката беше успешно регистрирана. Накрая предоставихме на клиента свидетелството за регистрация на марката, който се явява официален защитен документ.

error: Content is protected !!