Проекти

Успешно регистрирахме комбинирана марка в класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите с дейстие на територията на Република България

септември 26, 2018

от

През септември 2016 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрация на комбинирана търговска марка състояща се от сковен и фигуративен елемент за стоки попадащи в класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марките. Стоките попадащи в класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация са хранителни стоки. Консултирахме клиента относно естеството на регистрационната процедура, предоставихме материали съдържащи полезна информация относно марките, извършихме предварително проучване, за да установим дали марката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, а също така дали се нарушават по-ранни чужди права. Описахме резултатите от проучването в писмено становище. При проучването се установи, че марката е достатъчно отличителна и няма да попада в приложното поле на чл.11 от Закона на марките и географските означения, а също така и не бяха открити сходни по-ранни марки. Пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България, заплатихме държавните такси и навременно информирахме клиента за регистрационната процедура. В предвидения от закона тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения и марката беше регистрирана успешно през юли 2017 година. Получихме свидетелството за регистрация, което се явява официален защитен документ и го предадохме на клиента.

error: Content is protected !!