Проекти

Успешно регистрирахме две марки на клиент занимаващ се с производство на аксесоари

септември 10, 2018

от

Към нас се обърна клиент, който е производител на аксесоари за баня във връзка с необходимостта да регистрира две национални марки с действие на територията на Република България пред Патентното ведомство. Адвокат Красимира Кадиева запозна клиента с процедурата по регистрация на марка и извърши подробно предварително проучване, за да се установи дали марката не попада в приложното поле на нормата регламентираща абсолютните основания за отказ, а също така дали се нарушават по-ранни права. Резултатите от извършеното проучване бяха описани в становище.  Проучването установи, че марките ще преминат успешно експертизата по същество от страна на Патентното ведомство на Република България и не е налице нарушение на по-ранни права, поради което няма риск от подаване на опозиция срещу регистрацията на марките на клиента. След като се запозна със становището, клиентът изяви желание да бъдат подадени заявки за регистрация на двете марки. Подадохме заявките за регистрация на марките в Патентното ведомство като консултирахме клиента за избор на адекватен диапазон стоки, за които да се заявят марките. Държавните такси бяха заплатени в срок и навременно информирахме клиента относно хода на регистрационното производство. В тримесечния срок не бяха подадени опозиции и марките бяха регистрирани успешно. Накрая предоставихме свидетелствата за регистрация на на марките.

Клиентът вече притежава всички законови права върху марките и може необезпокоявано да развива бизнеса си с регистрираните от нас марки. Когато наближи срокът за подновяване на марките, ще му напомним, че е необходимо те да бъдат подновени, в случай, че желае да продължи да има права върху тях.

error: Content is protected !!