Проекти

Успешно променихме името на притежател на търговска марка

септември 17, 2018

от

През декември 2017 година с нас се свърза клиент, който произвежда хранителни стоки и ни уведоми, че е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката. Съгласно чл.40 от Закона за марките и географските означения „Притежателят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването и“. Клиентът ни възложи да впишем промяната на името. Подготвихме всички необходими документи за успешно вписване на промяната и ги входирахме в Патентното ведомство. Заплатихме държавната такса и в седемдневен срок промяната беше вписана успешно.

error: Content is protected !!