Проекти

Извършихме пълно проучване на козметичното законодателство за клиент производител на козметика

септември 21, 2018

от

През май 2016 година наш клиент производител на козметика, с който сме работили и по други проекти по-рано, се свърза с нас и ни възложи да изготвим писмено становище, в което да предоставим изчерпателна информация след проучване на релевантното законодателство относно изискванията при етикетирането на козметични продукти, а също така и други изсквания съгласно Регламент (ЕО) 1223 от 2009 година на Европейския парламент и на съвета относно козметичните продукти.

Във връзка с предоставяне на необходимата информация и изготвянето на становището проучихме следните нормативни актове, а именно:

  1. Регламент 1223 от 2009 г. на Европейския Парламент и на Съвета относно козметичните продукти.
  2. Закон за защита на потребителите.
  3. Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) No 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти.
  4. Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки.
  5. Наредба за предварително опакованите продукти.
  6. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.
  7. Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях.

Становището беше изготвено в уговорения срок и по този начин на клиента беше предоставена цялата необходима информация относно етикетирането на козметични продукти, а също така и други изсквания съгласно Регламент (ЕО) 1223 от 2009 година относно козметичните продукти.

error: Content is protected !!