Промишлени дизайни

Отказ от право върху регистриран дизайн

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Тази статия има за цел да опише процедурата по вписване на отказ на притежателя на промишлен дизайн от правото върху дизайна, която е уредена в член 28 от Закона за промишления дизайн и в Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост.

Съгласно чл. 28 от Закона за промишления дизайн притежателят на правото върху дизайн може да се откаже от правото си върху него. Отказът от право може да се направи по отношение на всички дизайни или на някои от тях, за които е извършена регистрацията. Отказът има действие от датата на вписването му в Държавния регистър на промишлените дизайни. Също така, отказът на един или няколко от съпритежателите не води до прекратяване на правната закрила. Важно е да бъде отбелязано, че когато има вписан лицензионен договор, отказът от право върху дизайн се вписва само след като притежателят на правото върху дизайна представи доказателство, че е уведомил лицензополучателя за намерението си да се откаже от правото върху дизайн. В този случай вписването се извършва след изтичането на двумесечен срок от представяне на доказателството.

Кой може да подаде декларация за вписване на отказ от право върху регистриран дизайн в Патентното ведомство на Република България?

Декларацията за вписване на отказ от право върху регистриран промишлен дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България от притежателя на промишления дизайн или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Декларацията за вписване на отказ от право върху дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път или по електронна поща.

Декларацията следва да съдържа:

 • идентификационни данни на промишления дизайн (регистров номер);
 • данни за отказа – дали отказът се отнася по отношение на всички дизайни или за някои от тях, за които е извършена регистрацията;
 • данни за представителя по индустриална собственост, ако е упълномощен такъв.

Към декларацията е необходимо да се приложат следните документи:

 • пълномощно, когато декларацията се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • документ за платени държавни такси, когато отказът се отнася само за част от дизйните;
 • когато има вписан лицензионен договор, се предоставя уведомление, че притежателят на дизайна е уведомил лицензополучателя за намерението си да се откаже от правото върху промишления дизайн.

Декларацията следва да бъде подписанa от притежателя на дизайна или от изрично упълномощен представител по индустриална собственост. Когато притежателят е юридическо лице е необходимо поставянето на печат.

Разглеждане на декларацията

Декларацията за вписване на отказ от право върху регистриран промишлен дизайн постъпва в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“. В 2-дневен срок от постъпването на декларацията, експерт от дирекцията проверява дали е посочен дизайна, а също така дали е приложено пълномощно, когато декларацията е подадена чрез представител по индустриална собственост.

При констатиране на недостатъци, на лицето, поискало вписването, се изпраща уведомление и му се предоставя 3-дневен срок да отстрани недостатъците. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява.

Ако не са били констатирани недостатъци или недостатъците са били отстранени в срок,  се предава за разглеждане на отдел „Правно осигуряване“ и се  разпределя на юрисконсулт, който в  3-дневен срок от получаването на искането, проверява статуса на промишления дизайн в електронната база данни, а при необходимост и в досието на дизайна и извършва преценка на предоставените документи.

В случай, че в процеса на проверката се констатират недостатъци или несъответствия в подадената декларация и приложените към нея документи или несъответствие между данните в електронната база данни/досието на дизайна и тези в декларацията, на лицето, поискало вписването, се изпраща съобщение, като му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Производството се прекратява ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на предоставения  7-дневен срок.

Когато декларацията отговаря на изискванията определени в Закона за промишления дизайн и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на ИС, се издава решение за вписване на отказа от право върху регистрирания дизайн. Когато декларацията не отговаря на изискванията,  се издава мотивирано решение за отказ.

Вписване в Държавния регистър на промишлените дизайни и публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство

Декларацията незабавно се връща за извършване на вписването в Държавния регистър на промишлените дизайни, след като решението бъде подписано. За извършеното вписване се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България. Отказът на притежателя на промишлен дизайн от правото върху регистриран дизайн има действие от вписването му в Държавния регистър.

Услугата „вписване на отказ от право върху регистрирана промишлен дизайн“ включва следните действия:

 • запознаване на клиента с процедурата;
 • подготовка на всички необходими документи;
 • входиране на документите;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата.

Поради изброените по-горе особености и поради сложността на процедурата при вписване на отказ от право върху регистриран промишлен дизайн е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за промишления дизайн и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписване на отказ от право върху регистриран дизайн чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на отказ от право върху регистриран дизайн, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно вписване на отказ от право върху регистриран дизайн. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при вписване на отказ от право върху регистриран промишлен дизайн чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!