Промени в името и адреса на притежател на промишлен дизайн

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2021 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 50% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Възможност за възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и/или дизайни„.

Процедурата по промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн е уредена в член 40 от Закона за промишления дизайн. Съгласно чл.40 от Закона за за промишления дизайн притежателят на правото върху дизайн е длъжен в 3-месечен срок да уведоми писмено Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си. Промяната се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни по искане на притежателя. Всички документи, за които притежателят на правото върху дизайн трябва да бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан последен в Държавния регистър на промишлените дизайни.

Кой има право да подаде искане за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България от притежателя на дизайна или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Искането за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини, а именно: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път; по електронна поща.

Искането трябва да съдържа:

 • идентификационни данни на промишления дизайн (входящ, регистров номер);
 • идентификационни данни на притежателя:
 1. трите имена на ФЛ, ако притежателят е физическо лице;
 2. наименование и вид на ЮЛ, ако притежателят е юридическо лице. Три имена на лицето, което представлява ЮЛ.
 • нови данни за притежателя;
 • данни за представителя по индустриална собственост, ако е упълномощен такъв.

Към искането е необходимо да се приложат следните документи:

 • документи, които удостоверяват промяната на името и/или адреса;
 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • документ за платени държавни такси.

Искането е необходимо да бъде подписано от притежателя на промишления дизайн или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато притежателят или заявителят на дизайна е юридическо лице е необходимо поставянето на печат.

Разглеждане на искането

Искането за промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн се разглежда от отдел „Експертиза“ на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“. Експертът проверява дали са посочени идентификационни данни на лицата, индивидуализация на промишления дизайн, а също така дали са приложени документите, които са изброени по-горе в тази статия. При наличие на нередовности, експертът изпраща съобщение, в което посочва, че заявителят има 3-дневен срок за отстраняването на посочените в съобщението нередовности. Производството се прекратява, в случай, че нередовностите не бъдат отстранени в предоставения срок. Ако няма установени нередовности или те са отстранени в срок, промяната в името и адреса на притежателя на промишления дизайн се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни.

Какви са държавните такси за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн е 50 лева.

Услугата „вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн“ включва следните действия:

 • запознаване на клиента с процедурата;
 • подготовка на всички необходими документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на документ издаден от Патентното ведомство, който удостоверява вписаната промяна;
 • предоставяне на документа на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за промишления дизайн. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписване на промяна в името и адреса чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на промяна в името и адреса на притежател на дизайн, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при вписване на промяна в името и адреса на притежателя на промишлен дизайн чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.