Промишлени дизайни

Прехвърляне на правото върху промишлен дизайн чрез продажба

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Настоящата статия има за цел да предостави повече информация относно прехвърлянето на право върху промишлен дизайн извършено чрез продажба на дизайн, която процедура е уредена в член 24 от Закона за промишления дизайн и в Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. Правният способ за това е договорът за покупко-продажба. Правото върху дизайн може да се прехвърли за всички дизайни в регистрацията или за част от дизайните включени в регистрацията.

При притежаване на правото върху дизайн от две или повече лица то се прехвърля с писменото съгласие на всички съпритежатели.

Продажбата на промишлен дизайн ще породи действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър на промишлените дизайни, воден от Патентното ведомство. След извършване на вписването се издава удостоверение на новия притежател.

Кой има право да подаде искане за вписване на прехвърляне на правото върху дизайн в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на прехвърляне на правото върху промишлен дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България от прехвърлителя или новия притежател или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Искането за вписване на прехвърляне на правото върху дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини, а именно: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път или по електронна поща.

Искането следва да съдържа:

 • идентификационни данни на промишления дизайн (входящ, регистров номер);
 • идентификационни данни на притежателя:
 • трите имена на ФЛ, ако притежателят е физическо лице;
 • наименование и вид на ЮЛ, ако притежателят е юридическо лице. Три имена на лицето, което представлява ЮЛ.
 • идентификационни данни на новия притежател:
 • трите имена на ФЛ, ако новият притежател е физическо лице;
 • наименование и вид на ЮЛ, ако новият притежател е юридическо лице. Три имена на лицето, което представлява ЮЛ. Адрес на новия притежател. Адрес за кореспонденция.
 • данни за представителя по индустриална собственост, ако е упълномощен такъв.
 • данни във връзка с исканото вписване: по какъв начин е извършено прехвърлянето, в случая чрез покупко-продажба на дизайн.
 • дали прехвърлянето се отнася за всички дизайни в регистрацията или за част от дизайните включени в регистрацията.

Към искането трябва да бъдат приложени договор за покупко-продажба на дизайн; документ за съгласие на останалите съпритежатели на дизайна; пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост; документ за платени държавни такси.

Искането е необходимо да бъде подписано от прехвърлителя или новия притежател или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато прехвърлителят или новият притежател е юридическо лице, е необходимо поставянето на печат.

Разглеждане на искането

Искането за вписване  на прехвърлянето постъпва в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“. В 2-дневен срок от постъпването на искането, експерт от дирекцията проверява дали е посочен дизайнът, дали са платени държавните такси, а също така дали е приложено пълномощно, когато искането е подадено чрез представител по индустриална собственост. Когато таксите не са платени и/или в случай, че липсва приложено пълномощното, на лицето, поискало вписването, се изпраща уведомление и му се предоставя 3-дневен срок да отстрани недостатъците. Ако недостатъците не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява.

В случай, че не са констатирани недостатъци или недостатъците са били отстранени в срок, искането се предава за разглеждане на отдел „Правно осигуряване“ и се  разпределя на юрисконсулт, който в  3-дневен срок от получаването на искането, проверява статуса на дизайна в електронната база данни, а при необходимост и в досието на дизайна и извършва преценка на предоставените за настъпилото прехвърляне документи.

Ако при проверката бъдат констатирани недостатъци или несъответствия в подаденото искане и приложените към него документи или несъответствие между данните в електронната база данни/досието на промишления дизайн и тези в искането, на лицето, поискало вписването, се изпраща съобщение, като му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Производството се прекратява ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на предоставения  7-дневен срок.

Когато искането отговаря на изискванията определени в Закона за промишления дизайн и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на ИС, се издава решение за вписване на прехвърлянето на промишления дизайн. Когато искането не отговаря на изискванията,  се издава мотивирано решение за отказ.

Вписване на прехвърлянето в Държавния регистър на промишлените дизайни и публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство

След подписване  на решението искането незабавно се връща за извършване на вписването в Държавния регистър на промишлените дизайни и издаване на удостоверение на новия притежател в 2-дневен срок. За извършеното вписване на прехвърляне на промишлен дизайн се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър.

Какви са държавните такси за прехвърляне на промишлен дизайн?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство, вписване на прехвърляне на право върху дизайн е 60 лева.

Услугата „прехвърляне на дизайн“ включва следните действия:

 • запознаване на клиента с процедурата по прехвърляне;
 • подготовка на всички необходими документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата по прехвърляне на  дизайн-  представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на удостоверение;
 • предоставяне на удостоверението на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при прехвърлянето на промишлен дизайн е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за промишления дизайн и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при прехвърлянето на вашия дизайн чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата прехвърляне на промишлен дизайн, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно прехвърляне на правото върху промишлен дизайн чрез продажба. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при прехвърляне на дизайни чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!