Промишлени дизайни

Лицензия на промишлен дизайн (предоставяне на право на ползване на промишлен дизайн)

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Тази статия има за цел да опише процедурата по предоставяне на право на ползване на промишлен дизайн (или т.нар. „лицензия на дизайн“), която е уредена в член 26 от Закона за промишления дизайн и в Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост.

Съгласно чл.26 от ЗПД притежателят на правото върху дизайн може да разреши използването на дизайна с лицензионен договор. Разрешение за използването на дизайн, който е съвместно притежание на две или повече лица, се дава с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго. При множествена заявка правото на използване може да се предоставя по отношение на всички дизайни или на някои от тях.

Кой има право да подаде искане за вписване на лицензия на дизайн в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на лицензия на промишлен дизайн може да бъде подадено в Патентното ведомство на Република България от лицензодателя или лицензополучателя или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Искането за вписване на лицензия на дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини, а именно: директно в Патентното ведомство; по факс; по пощата; по електронен път или по електронна поща.

Искането трябва да съдържа следната информация:

 • идентификационни данни на промишления дизайн (регистров номер) и наименование;
 • идентификационни данни на лицензодателя:
 1. трите имена на ФЛ, ако притежателят е физическо лице;
 2. наименование и вид на ЮЛ, ако притежателят е юридическо лице. Три имена на лицето, което представлява ЮЛ.
 •  идентификационни данни на лицензополучателя:
 1. трите имена на ФЛ, ако новият притежател е физическо лице;
 2. наименование и вид на ЮЛ, ако новият притежател е юридическо лице. Три имена на лицето, което представлява ЮЛ;
 3. адрес, телефон и електронна поща на лицензополучателя.
 • данни за представителя по индустриална собственост, ако е упълномощен такъв.
 • данни във връзка с исканото вписване:
 1. вид на лиценцията: – изключителна лицензия; – неизключителна лицензия; – с право на предоставяне на сублицензия.
 2. дали отстъпването на правото на ползване се отнася до всички дизайни в регистрацията или само за част от дизайните, в регистрацията.
 3. срок на лицензията.

Към искането следва да се приложат следните документи:

 • извлечение от лицензионния договор (договор за предоставяне на правото на ползване на дизайн).
 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • документ за платени държавни такси.

Искането трябва да бъде подписано от лицензодателя или лицензополучателя или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато лицензодателят или лицензополучателят е юридическо лице, необходимо е да бъде поставен печат.

Разглеждане на искането

Искането за вписване  на предоставяне право на ползване на промишлен дизайн постъпва в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“. В 2-дневен срок от постъпването на искането, експерт от дирекцията проверява дали е посочен дизайнът, дали са платени държавните такси, а също така дали е приложено пълномощно, в случай, че искането е подадено чрез представител по индустриална собственост. Когато таксите не са платени и/или не е приложено пълномощното, на лицето, поискало вписването, се изпраща уведомление и му се предоставя 3-дневен срок да отстрани недостатъците. Ако недостатъците не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява.

В случай, че не са били констатирани недостатъци или недостатъците са били отстранени в срок, искането се предава за разглеждане на отдел „Правно осигуряване“ и се  разпределя на юрисконсулт, който в  3-дневен срок от получаването на искането, проверява статуса на дизайна в електронната база данни, а при необходимост и в досието на дизайна и извършва преценка на предоставените документи.

Ако в процеса на проверката се констатират недостатъци или несъответствия в подаденото искане и приложените към него документи или несъответствие между данните в електронната база данни/досието на промишления дизайн и тези в искането, на лицето, поискало вписването, се изпраща съобщение, като му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Производството се прекратява ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на предоставения  7-дневен срок.

Когато искането отговаря на изискванията определени в Закона за промишления дизайн и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на ИС, се издава решение за вписване на лицензията на промишления дизайн. Когато искането не отговаря на изискванията, се издава мотивирано решение за отказ.

Вписване на предоставяне на правото на ползване в Държавния регистър на промишлените дизайни и публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство

След подписване  на решението искането незабавно се връща за извършване на вписването в Държавния регистър на промишлените дизайни и издаване на удостоверение в 2-дневен срок. За извършеното вписване на лицензията на дизайн се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Договорът за лицензия на дизайн има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър на промишлените дизайни.

Какви са държавните такси за лицензия на промишлен дизайн?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство, вписване на право на ползване на дизайн е 60 лева.

Услугата „лицензия на дизайн“ включва следните действия:

 • запознаване на клиента с процедурата;
 • подготовка на всички необходими документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата –  представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на удостоверение;
 • предоставяне на удостоверението на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при вписване на лицензия на промишлен дизайн е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за промишления дизайн и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписване на лицензия на вашия дизайн чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на предоставяне право на ползване на промишлен дизайн, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно вписване на предоставяне на право на ползване на промишлен дизайн. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при вписване на предоставяне на право на ползване на дизайни чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!