Договорно право

Изготвяне на споразумение за конфиденциалност

Въведение

Повечето компании разполагат с ценна информация, до която конкурентите им нямат достъп, като например, информация относно процес, метод, способ и други. Такава информация може да бъде защитена чрез различни способи. Един от тях е  запазването на информацията като търговска тайна. Подробна информация относно търговската тайна е налична в публикациите „Споразумение за защита на търговска тайна и съпътстващите го мерки за защита на търговска тайна“ и „Закон за защита на търговска тайна“.

Съществува обаче и друга информация, която не представлява търговска тайна, но е необходимо запазванато на нейната конфиденциалност. Това най-често се случва когато за осъществяването на даден проект се изисква разкриването на конфиденциална информация. В повечето случаи само едната страна предоставя на другата поверителна информация. Срещат се обаче и случаи, в които и двете страни разкриват поверителна информация една на друга. В такива случаи, най-често в практиката, като формално средство за закрила на конфиденциалната информация, се сключва едностранен или двустранен договор за неразгласяване на конфиденциална информация или така нареченото споразумение за поверителност (споразумение за конфиденциалност). Споразуменията за неразкриване на информация са договори, които установяват задължения за поверителност между страните, участващи в обмена на конфиденциална информация.

Споразумение за поверителност /конфиденциалност/

Договорът за неразкриване на поверителна информация, който също така е известен като споразумение за конфиденциалност е договор, който създава конфиденциални отношения между страните, които го сключват, за да запазят поверителна информация. Страните се съгласяват да не разкриват поверителната информация съгласно уговореното в договора на трети лица. Сключването на споразумение за конфиденциалност се предпочита в много случаи от страните, тъй като запазването на конфиденциалност е изключително важно, за да могат страните да разменят поверителна информация помежду си и да са сигурни, че такава информация няма да бъде разкрита на трети страни. Също така, клаузи за конфиденциалност може да бъдат включени в различни видове договори (трудов договор, договор за поръчка и др.), но е препоръчително тези отношения да бъдат уредени в отделно споразумение за конфиденциалност.

Какви клаузи включва договорът за неразгласяване на поверителна информация?

  • Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);
  • Целта за разкриването на поверителната информация;
  • Детайлно описание какво включва поверителната информация;
  • Детайлно описание какво не включва поверителната информация;
  • Права и задължения на страните: – задължение за неразкриване; – дължима грижа. Уведомяване при разкриване; – задължение за непубликуване; – връщане на поверителната информация.
  • Неустойки и санкции при неизпълнение на задълженията;
  • Срок на договора;
  • Допълнителни разпоредби: – комуникация между страните; – независим статут на страните; – приложимо право; – промени.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при изготвянето на споразумение за поверителност, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя. Екипът на адвокатска кантора Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на споразумение за конфиденциалност, тъй като в практиката си многократно сме изготвяли такива договори, както на български, така и на английски език.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно търговските тайни и споразуменията за конфиденциалност. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева съдейства при воденето на преговори и изготвянето на споразумения за поверителност на български и английски език.

error: Content is protected !!