Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Международна регистрация на търговска марка

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Международната регистрация на марка се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), със седалище в Женева, Швейцария, което поддържа международния регистър и публикува международните регистрации в Бюлетина на СОИС за международните марки. Мадридската система е уредена от Мадридската спогодба и Протокола относно Мадридската спогодба, поради което притежателите на търговски марки, чиито продукти или услуги са международно търгувани, имат право да използват тази система, за да регистрират марките си в държави, които са страни по един от тези договори. По този начин, чрез регистрация на марка в Международното бюро на СОИС, марката има същото действие на територията на посочените в заявката страни, както ако заявката за регистрация е била подадена директно във ведомствата на тези страни.

Предимства на системата

Системата за международна регистрация на търговска марка предоставя редица предимства за притежателя на марката.

  • Регистрацията на марка в Международното бюро на СОИС има същото действие на територията на посочените страни, както ако заявката за регистрация е била подадена директно във ведомствата на тези страни.
  • Международната регистрация е равностойна на няколко национални регистрации.
  • След извършването на регистрацията е възможно да бъдат посочвани и други страни.
  • След като бъде подадена заявка за регистрация на марка във Ведомството на произхода или марката вече е регистрирана, заявителят, респективно притежателят следва да подаде само една заявка на един официален език и да заплати само една такса вместо да подава отделни заявки във всяко едно ведомство на различни езици и да заплаща отделно такси за всяко ведомство.
  • Важно предимство е, че има само една дата за изтичане действието на регистрацията и само една регистрация за подновяване.
  • Промените, които се извършват след регистрацията като промяна на име и адрес на притежател, ограничаване на списъка на стоките и услугите и други подобни промени, могат да бъдат вписани и да породят действия по отношение на различните посочени страни чрез изпълнението на една единствена формалност и заплащането само на една такса.
  • През времето на действие на международната регистрация притежателят й има право многократно да посочва и други страни членки, в които до момента марката му не е получила правна закрила.
  • Една международна регистрация може да бъде прехвърлена на нов притежател по отношение само на някои посочени страни.
  • Една международна регистрация може да бъде отменена само по отношение на една посочена страна.

Кой може да подаде заявка за международна регистрация на марка?

Всяко физическо или юридическо лице, което има поданство (гражданство) в страна член на Мадридската Спогодба или на Мадридския Протокол, или ако такова лице има ефективно и сериозно предприятие в такава страна или да е с постоянно местожителство в нея, а също така и физическо или юридическо лице с такова предприятие или с постоянно местожителство на територията на междуправителствена организация, член на Протокола, или пък поданик на страна член на такава организация има право да подаде заявка за международна регистрация на марка.

Процедура

За да се получи международна регистрация на марка, е необходимо заявителят да е заявил за регистрация или да е регистрирал марка (например в Патентното ведомство на Република България, в Службата на ЕС за интелектуална собственост), тоест да има базова заявка или регистрация във ведомството на произхода. Международната заявка следва да посочва страните, в които се търси закрила за марката. Важно е да бъде отбелязано, че заявката за регистрация на международна търговска марка не се подава директно в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), а във Ведомството на произхода, което ведомство удостоверява идентичност на марката, идентичност на заявителя, идентичност на стоките и/или услугите от базовата заявка/ регистрация с посочените в международната заявка. Ведомството на произхода удостоверява, също така, и датата, на която е получена заявката за международна регистрация и препраща заявката за международна регистрация в Международното бюро. Ведомството на произхода препраща заявката на Международното бюро на СОИС като за тази цел се заплаща такса за препращане. Също така, заявката за международна регистрация на марка следва да бъде подадена на един от официалните езици на Протокола: френски, английски или испански език. Патентното ведомство на Република България не приема подадени заявки на испански език.

Международното бюро на СОИС, след като получи заявката, следва да провери дали тя отговаря на изискванията на Спогодбата или Протокола и на Общия правилник за приложение. Когато се установи, че международната заявка отговаря на съответните изисквания, марката се вписва в международния регистър и се вписва в Бюлетина, след което международното бюро на СОИС следва да информира всяка посочена страна (страната, в която е поискана закрила).

Ведомството на посочената страна следва да извърши експертиза на заявката по същия начин както за всяка директно подадена във ведомството заявка. Ако се явят пречки или пък има подадена опозиция срещу регистрацията на марката, ведомството има право да декларира, че закрилата не може да бъде предоставена в тази посочена страна. Предварителният отказ следва да се впише в международния регистър и да се публикува в Бюлетина, като едно копие от него трябва да бъде изпратено на притежателя на международната регистрация. Всяка последваща отказа процедура, като например  преразглеждането на предварителния отказ, жалба или отговор по опозиция, се развива директно между притежателя и ведомството на съответната посочена страна. Когато тези процедури приключат, съответното Ведомство на посочената страна трябва да изпрати на Международното бюро декларация с указание дали предварителният отказ е потвърден, или дали той е изцяло или частично оттеглен. Тази декларация също трябва да бъде вписана в международния регистър и да се публикува в Бюлетина.

Ведомството на съответната посочена страна не е задължена да изпраща положително решение за предоставяне на закрила.

Срок на действие на регистрацията. Подновяване.

Срокът на действие на международната регистрация е 10 /десет/ години от датата на вписване на международната регистрация в Международния регистър. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години.

Поради изброените по-горе особености при международна регистрация на марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства относно регистрацията на международна марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи. Услугата международна регистрация на марка на включва всички действия, които можете да намерите на следния линк: https://kadievaip.com/services/trademarks-bg/international-trademarks-bg/ .

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно международната регистрация на търговска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!