Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Промени в името и адреса на притежател или заявител на марка

Последна промяна: 17.12.2019 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Тази статия има за цел да опише процедурата по промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка, която е уредена в член 40 от Закона за марките и географските означения. Съгласно чл.66, ал.1 от ЗМГО „заявителят, съответно притежателят, на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в едномесечен срок от извършването й„. Промяната се вписва в Държавния регистър по искане на заявителя, съответно на притежателя на марката. Всички документи, за които заявителят, съответно притежателят, на марка трябва да бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан последен в Държавния регистър на марките.

Кой може да подаде искане за вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на промяна в името и адреса на притежателя на търговска марка се подава в Патентното ведомство на Република България от притежателя или заявителя на марка или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Искането за вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път; по електронна поща.

Искането следва да бъде подписано от притежателя или заявителя на марката или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато притежателят или заявителят на марката е юридическо лице е необходимо поставянето на печат.

Разглеждане на искането

Искането за промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка се разглежда от отдел „Експертиза“ на дирекция „Марки и географски означения“. Експертът проверява дали са посочени идентификационни данни на лицата, индивидуализация на марката, а също така дали са приложени документите, които са изброени по-горе в тази статия. При наличие на нередовности, експертът изпраща съобщение, в което посочва, че заявителят има 3-дневен срок за отстраняването на посочените в съобщението нередовности. Производството се прекратява, в случай, че нередовностите не бъдат отстранени в предоставения срок. Ако няма установени нередовности или те са отстранени в срок, промяната в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка се вписва в Държавния регистър на марките.

Какви са държавните такси за вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство за вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка е 50 лева.

Услугата „вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка“ включва следните действия:

  • запознаване на клиента с процедурата;
  • подготовка на всички необходими документи;
  • входиране на документите;
  • заплащане на държавни такси;
  • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
  • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
  • получаване на документ издаден от Патентното ведомство, който удостоверява вписаната промяна;
  • предоставяне на документа на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписване на промяна в името и адреса чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на промяна в името и адреса на притежател или заявител на търговска марка, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при вписване на промяна в името и адреса на притежателя или заявителя на търговска марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!