Промишлени дизайни

Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентното Ведомство на Република България. Регистрацията на промишлен дизайн може да бъде подновявана за три последователни периода от по 5 /пет/ години.

Кога може да се подаде искането за подновяване на регистрацията на промишлен дизайн?

Искането за подновяване на регистрацията на дизайн може да се подаде една година преди изтичане на срока на действие на дизайна или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса. Искането за подновяване на дизайн следва да съдържа: регистров номер на дизайна, срок на действие на дизайна, идентификационни данни на притежателя. Искането за подновяване следва да бъде придружено с документ за платена държавна такса. Също така трябва да бъде посочено дали се подновява регистрацията за всички дизайни в регистрацията или за част от дизайните в регистрацията и съответно за кои дизайни.

След като бъдат изпълнени изискванията за подновяване на дизайн залегнали в Закона за промишления дизайн, регистрацията на дизайна се подновява и подновяването действа от деня, следващ датата, на която изтича срокът на предходната регистрация.

Препоръка: Препоръчително е да подадете искането за подновяване на регистрацията на вашия промишлен дизайн през последната десета година, защото след изтичането й ще разполагате само с шест месеца за подаване на искането, като ще трябва да заплатите по-висока такса. В случай, че пропуснете срока за подновяване и искате да продължите да имате изключително право върху промишления дизайн, следва да подадете нова заявка за регистрация.

Какви са държавните такси за подновяване на дизайн?

I. При подновяване навреме: Държавни такси за подновяване на регистрацията на промишлен дизайн и публикация до изтичане на срока на действие на регистрацията:

 • за първо подновяване – 300 лева;
 • за второ подновяване – 400 лева;
 • за трето подновяване – 500 лева.

II. След изтичане срока на действие на регистрацията: Държавни такси за подновяване на регистрацията на дизайн и публикация до 6 месеца след изтичане на срока на действие на регистрацията: 100 лева плюс 50 на сто от съответната такса.

Какво включва услугата „подновяване на промишлен дизайн“ и колко струва?

Услугата „подновяване на дизайн“ включва:

 • следене на срока на действие на дизайна;
 • подготовка на необходимите документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на сертификат;
 • предоставянето на сертификата на клиента.

Поради изброените по-горе особености и спецификата на процедурата при подновяването на промишлен дизайн е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за промишления дизайн. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при подновяването на вашия промишлен дизайн чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата подновяване на промишлен дизайн, моля да изпратите регистровия номер на дизайна, който желаете да бъде подновен, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно подновяването регистрацията на промишлен дизайн. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при подновяване на промишлени дизайни чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!