Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Лицензия на търговска марка (предоставяне на право на ползване на търговска марка)

Последна промяна: 03.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Тази статия има за цел да опише процедурата по предоставяне на право на ползване на марка (или т.нар. „лицензия на марка), която е уредена в член 24 от Закона за марките и географските означения и в Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост.

Съгласно чл.24 от ЗМГО притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма. Разрешение за използване на марка, която е съвместно притежание, се дава с писменото съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях в писмена форма е уговорено друго. Лицензията може да бъде изключителна или неизключителна. Когато не е уговорено друго, лицензията се счита за неизключителна. Лицензодателят на изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право да използва марката, ако това е изрично уговорено.

Кой може да подаде искане за вписване на лицензия на марка в Патентното ведомство на Република България?

Искането за вписване на лицензия на марка се подава в Патентното ведомство на Република България от лицензодателя или лицензополучателя или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Искането за вписване на лицензия на марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път или по електронна поща.

Към искането е необходимо да се приложат следните документи:

  • извлечение от лицензионния договор (договор за предоставяне на правото на ползване на марка).
  • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
  • документ за платени държавни такси.

Искането трябва да бъде подписано от лицензодателя или лицензополучателя или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Разглеждане на искането

Искането за вписване  на предоставяне на право на ползване на търговска марка постъпва в дирекция „Марки и географски означения“. Eксперт от дирекцията проверява дали е посочена марката, дали са платени държавните такси, а също така дали е приложено пълномощно, когато искането е подадено чрез представител по индустриална собственост в 2-дневен срок от постъпването на искането. В случай, че таксите не са платени и/или не  е приложено пълномощното, на лицето, поискало вписването, се изпраща уведомление и му се предоставя 3-дневен срок да отстрани недостатъците. Ако недостатъците не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява.

Когато не са били констатирани недостатъци или недостатъците са били отстранени в срок, искането се предава за разглеждане на отдел „Правно осигуряване“ и се  разпределя на юрисконсулт, който в  3-дневен срок от получаването му, проверява статуса на марката в електронната база данни, а при необходимост и в досието на марката и извършва преценка на предоставените документи.

В случай, че в процеса на проверката се констатират недостатъци или несъответствия в подаденото искане и приложените към него документи или несъответствие между данните в електронната база данни/досието на марката и тези в искането, на лицето, поискало вписването, се изпраща съобщение, като му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Производството се прекратява ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на предоставения  7-дневен срок.

Когато искането отговаря на изискванията определени в Закона за марките и географските означения и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на ИС, се издава решение за вписване на лицензията на марката. Когато искането не отговаря на изискванията,  се издава мотивирано решение за отказ.

Вписване на лицензията на марката в Държавния регистър на марките и публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство

След като решението бъде подписано, искането незабавно се връща в Държавния регистър на марките за извършване на вписването и издаване на удостоверение в 2-дневен срок. За извършеното вписване на лицензията на марка се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър.

Важно е да бъде отбелязано, че притежателят на марка може да противопостави правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучател, който наруши разпоредба на лицензионния договор по отношение на:

1. срока;
2. вида, в който марката може да се използва съгласно регистрацията;
3. обхвата на стоките или услугите, за които е предоставена лицензията;
4. територията, на която марката може да се използва, или
5. качеството на произведените стоки или на услугите, предоставени от лицензополучателя.

Какви са държавните такси за вписване на лицензия на марка?

Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство за вписване на предоставяне на право на ползване на търговска марка е 60 лева.

Услугата „вписване на предоставяне на право на ползване на търговска марка “ включва следните действия:

  • запознаване на клиента с процедурата;
  • подготовка на всички необходими документи;
  • входиране на документите;
  • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
  • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
  • получаване на удостоверение;
  • предоставяне на удостоверението на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата, при лицензията на марка, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписването на лицензия на марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на предоставяне на право на ползване на търговска марка, моля да се свържете с Красимира Кадиева на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно вписване на предоставяне на право на ползване на търговска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при вписване на предоставяне на право на ползване на търговска марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!