Географски означения

Mеждународна регистрация на наименования за произход

Актът, в който е уредена международната регистрация на наименованията на произход е Лисабонската Спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация от 1958 година. Важно е да се отбележи, че тя регламентира международна регистрация само на наименованията за произход. България се присъединява към Лисабонската Спогодба, която се администрира от Световната организация за интелектуална собственост със седалище в Женева, Швейцария, през 1975 година. Към Спогодбата челенуват 28 държави и по този начин чрез една международна заявка се осигурява защита на наименованието за произход за всички 28 страни членки. До този момент са регистрирани общо 1060 наименования за произход по реда на Лисабонската спогодба, като за България броят е 51 и едни от най-известните регистрирани наименования за произход са Врачански варовик, Троянска керамика, Българско кисело мляко, Българска закваска за кисело мляко, Български белени домати, Български млян черен пипер.

В тази статия ще бъде описана процедурата по регистрация на наименования за произход по реда на Лисабонската Спогодба.

На първо място задължително условие е наименованието за произход да е регистрирано в националното ведомство в страната на произхода му и заявката за международна регистрация да бъде подадена чрез ведомството на тази страна.

Заявката за международна регистрация на наименование за произход трябва да съдържа:

  • страната на произхода;
  • националното ведомство;
  • наименованието за произход и транслитерация;
  • ползвателя / ползвателите на наименованието за произход и адрес;
  • стоката, за която се отнася наименованието за произход;
  • областта на производство на стоката;
  • правната разпоредба или съдебното решение или националната регистрация, които признават закрилата на наименованието за произход в страната на произхода;
  • дата и подпис на компетентния орган;
  • документ за платена такса за регистрация.

Заявката трябва да бъде подадена на един от следните езици: английски, френски или испански език на официална бланка. След като бъде получена заявката за регистрация в Международното бюро към Световната организация за интелектуална собственост тя се вписва в международния регистър на наименованията за произход. Международното бюро уведомява незабавно за извършените регистрации ведомствата на страните-членки на Лисабонската спогодба и ги публикува в периодичен бюлетин.

В едногодишен срок от получаването на уведомлението за регистрация, ведомствата на страните-членки могат да декларират, че не са в състояние да осигурят закрилата на наименованието за произход ако Ведомството на страната, която отказва закрила установи пречка за допускане на закрила по своето национално законодателство.

Международното бюро следва да уведоми Ведомството на страната на произхода за всяко уведомление за отказ на регистрация, направено от Ведомството на друга страна. Заинтересованото лице, след като е уведомено от Ведомството на страната на произхода, ще може да прибегне в тази друга страна до всички съдебни и административни способи за обжалване, които са на разположение на гражданите на тази страна.

В случай че едно наименование за произход, получило закрила в една страна въз основа на уведомление за неговата международна регистрация, е било вече използвано от трети лица в тази страна от дата, предшествуваща това уведомление, ведомството на тази страна ще има възможност да даде на третите лица срок, който не може да надминава две години, за да преустановят тази употреба.

Накрая е важно е да бъде отбелязано, че международната регистрация се поддържа докато наименованието за произход се закриля в държавата на произхода.

Поради изброените по-горе особености при международната регистрация на наименования за произход и поради сложността на процедурата, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист, който да подготви всички документи. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по международна регистрация на наименования за произход. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева съдейства при международна регистрация на наименования за произход чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!