Договорно право

Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки

Последна промяна: 17.12.2019 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Марката (известна в бизнессредите като „бренд” и „брендово име”) представлява знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Търговската марка се счита за ефективен икономически инструмент на нейния притежател, тъй като тя допринася за различаването на неговите стоки и/или услуги от тези на конкурентите му. Една силна и утвърдена търговска марка може да бъде един от най-ценните активи на всяка компания, тъй като тя спомага за намаляването на разходите за навлизане на нови пазари. Основната цел на марковото право е да се създадат силни търговски марки. Също така, една от най-важните причини за защита на търговската марка е предотвратяването на объркването на потребителите. Въпреки това, на практика съществуват множество регистрирани сходни марки за сходни стоки и/или услуги. Затова, за да съществуват съвместно на пазара и в същото време да бъде избегнато объркването на потребителите, компаниите с потенциално сходни търговски марки са склонни да сключват споразумения за съвместно съществуване.

Международната асоциация за търговски марки определя споразумението за съвместно съществуване на конфликтни марки като „договор, чрез който във взаимен интерес на страните е установен обхватът на използване на техните търговски марки, с цел избягване на объркване или конфликт; позволява на страните да определят правила, чрез които марките могат да съществуват съвместно“.

Кога е препоръчително да се сключват споразумения за съвместно съществуване?

В тази част на статията ще бъдат описани най-честите случаи, в които една компания е препоръчително да обмисли сключването на споразумение за съвместно съществуване.

  1. Когато дадена компания започва разширение на пазарите е честа практика да се инициира контакт с друга/и компания/и, за да се предпази от нарушаване на чужди по-ранни права върху търговска марка. В този случай, за компанията е препоръчително да се възползва от възможността за сключване на споразумение за съвместно съществуване с друга компания, в случай че има вероятност друга компания със сходна марка да търгува на пазара, което може да доведе до объркване на потребителите.
  2. Споразуменията за съвместно съществуване на сходни марки съществуват на практика от много години като проактивен способ за намиране на решение за избягване на потенциални нарушения, а също така продължителни, скъпи и тежки съдебни производства. Чрез сключването на споразумение за съвместно съществуване притежателите на сходни марки определят и установяват обхвата на техните права.
  3. Споразуменията за съвместно съществуване се сключват и когато по-голям бизнес продава дъщерно дружество или при разпродажба на части от бизнеса като всеки иска да използва оригиналното име.

Предимства на споразуменията за съвместно съществуване

Едно от предимствата на споразумението за съвместно съществуване е осигуряването на съществуването на търговската марка в съответния пазар. Друга положителна страна на споразумението за съвместно съществуване е, че страните могат да спестят средства за маркетингови разходи, което води до по-ниски цени за клиентите и повишаване на качеството на продуктите. Избягването на скъпи и продължителни съдебни производства е също предимство на споразуменията за съвместно съществуване, тъй като тези споразумения се сключват, за да се запази положителният икономически ефект от съществуващите търговски марки.

Какви клаузи следва да съдържа споразумението за съвместно съществуване?

Изключително важно е споразумението за съвместно съществуване да бъде изготвено от специалист с опит в тази материя, за да се предотвратят бъдещи спорове. Едни от най-важните въпроси, които следва да бъдат съобразени при преговорите и изготвянето на споразумението за съвместно съществуване са свързани с объркването на потребителите, обществения интерес и конкурентното право, а също така и различните групи потребители.  От съществена важност е споразумението да не е опит за разделяне/ ограничаване на пазара. Страните следва да бъдат сигурни, че споразумението осигурява балансирана защита на правата и законните интереси на всички страни, за да се гарантира, че няма да бъде развалено в бъдеще.

Споразумението следва да включва и следната информация:

– начална/ крайна дата;

– ясна идентификация на страните;

– ясна идентификация на търговските марки, които са предмет на споразумението;

– пълен списък на стоките и/или услугите, за които ще се използват марките;

– домейн имена;

– индустрии, в които страните оперират;

– индустрии, в които се планира разрастване;

– вероятност от объркване;

– права и задължения на страните;

– географски области, в които на страните е разрешено и съответно не е разрешено да използват марката си;

– дата, на която да се ревизира споразумението;

– последици в случай на неизползване;

– клаузи за прекратяване на споразумението;

– разрешаване на спорове;

– избор на закон и юрисдикция.

Когато една компания е в процес на създаване на търговска марка е силно препоръчително да се осъществи контакт със специалист по интелектуална собственост, за да се извърши пълно предварително проучване на марка с цел избягване нарушение на чужди по-ранни права. Също така, още първоначално следва да бъде помислено и стратегически на кои територии марката ще се развива в бъдеще. В случаи на открити при проучването сходни марки, един от начините да се разреши съвместното съществуване на конфликтни марки, е договарянето и сключването на споразумение за съвместно съществуване. В случаите,  в които се налага сключването на споразумение за съвместно съществуване, за да бъдат избегнати бъдещи спорове между страните и поради многото особености на договорното и марковото право, които следва да бъдат съобразени при изготвянето на този вид споразумения, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който да изготви споразумението. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при преговорите и изготвянето на споразумение за съвместно съществуване, тъй като успешно в практиката си е водила преговори и изготвяла такъв тип споразумения.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно споразуменията за съвместно съществуване на сходни марки. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева съдейства при воденето на преговори и изготвянето на споразумения за съвместно съществуване на конфликтни марки.

error: Content is protected !!