Географски означения

Вписване на ползвател на регистрирано географско означение

Последна промяна: 09.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

Право на използване на регистрирано географско означение

Съгласно чл. 90 от Закона за марките и географските означения регистрирано географско означение може да се използва само от лице, което е вписано като негов ползвател. Вписаният ползвател може да използва географското означение само за стоката, за която е регистрирано. Той има право да го поставя върху стоките или върху тяхната опаковка, в рекламни материали, върху търговски книжа, свързани със стоката, или върху други документи.

Вписване на ползвател на регистрирано географско означение

Тази статия има за цел да опише процедурата по вписване на ползвател на регистрирано географско означение.

Кой може да подаде заявка за вписване на ползвател на регистрирано географско означение?

Всяко лице, което има право на заявяване, може да подаде заявка за вписване като ползвател на регистрирано географско означение. Тоест, това е всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености.

Заявката за вписване на ползвател на регистрирано географско означение се подава в един екземпляр в Патентното ведомство по пощата, по факс или по електронен път.

Заявката за вписване на ползвател на регистрирано географско означение трябва да съдържа:

1. искането за вписване като ползвател;
2. името и адреса на заявителя;
3. географското означение и регистровия номер;
4. номер на класа и списък на стоки и класове по МКСУ.
Към заявката се прилага удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място, и удостоверение, издадено от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености. Към заявката се прилага документ за платени такси, ако плащането е по банков път.

Към заявката се прилагат:

  1. удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място, и удостоверение, издадено от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености;
  2. документ за платени държавни такси;
  3. пълномощно – когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост.

След като заявката постъпи в Патентното ведомство на Република България всяка заявка се вписва във входящия регистър на географските означения с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея. Извършва се  проверка дали заявката е подадена от лице, което има право на заявяване; дали заявката е подадена в Патентното ведомство по пощата, по факс или по електронен път; дали заявката съдържа искането за вписване като ползвател, името и адреса на заявителя и географското означение и регистровия номер; номера на класа и списъка на стоките и класовете по МКСУ; дали към заявката е приложено удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място, и удостоверение, издадено от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености; дали е приложен документ за платени държавни такси; дали е приложено пълномощно, ако заявката е подадена чрез представител по индустриална собственост.

В случай че бъдат констатирани недостатъци, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Ако в предоставения едномесечен срок заявителят не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството. Когато заявката за вписване на ползвател на географско означение отговаря на изискванията изчерпателно посочени по-горе, заявителят се вписва в Държавния регистър на географските означения като ползвател и му се издава свидетелство за използване на географското означение в едномесечен срок. Вписването на ползвателя на географското означение се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Отменяне на вписването на ползвател

Вписването на ползвател се отменя по искане на всяко лице, когато по исков ред се установи, че ползвателят използва географското означение за означаване на други стоки или произведените от него стоки не притежават установените качества или особености. Отмяната на вписването на ползвател има действие от датата на подаване на искането за отмяна.

Поради изброените по-горе особености при вписването на ползватели на географски означения и поради сложността на процедурата, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя, който да подготви всички документи, които се изискват съгласно Закона на марките и географските означения, а също така и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.

Адвокат Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при вписването на ползвател на географско означение чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по вписване на ползвател на регистрирано географско означение. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при вписването на ползвател на географско означение чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!