Промишлени дизайни

Процедура по регистрация на промишлен дизайн

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Какво е промишлен дизайн?

Съгласно чл.3, ал.1 от Закон за промишления дизай промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от продукт, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Придобиване на право върху национален дизайн с действие на територията на Република България

Право върху национален дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство на Република България, считано от датата на подаване на заявка за регистрация. Важно е да бъде отбелязано, че се регистрира дизайн, който е нов и оригинален. В Закона за промишления дизайн се съдържат дефиниции за новост и оригиналност. Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света. Дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи. Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета. При преценка на оригиналността се взема предвид степента на свобода на дизайнера при създаването на дизайна.

Не се регистрира:

 1. дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
 2. дизайн, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта;
 3. дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е десет години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от по пет години.

Настоящата статия ще опише процедурата по регистрация на национален промишлен дизайн с действие на територията на Република България, която е уредена в Закона за промишления дизайн и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.

Кой може да подаде заявка за регистрация на промишлен дизайн в Патентното ведомство на Република България?

Заявители за регистрация на промишлени дизайни могат да бъдат български физически и юридически лица, а също така и чуждестранни физически и юридически лица, които следва да извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.

Заявката за регистраця на промишлен дизайн се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини:

– директно в Патентното ведомство;

– по пощата;

– по факс (оригиналните документи трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от датата на факса);

– по електронен път (услугата функционира от 2014 година).

Препоръчително е да се използва бланката, която се предоставя от Патентното ведомство.

Заявката за регистрация на промишлен дизайн следва да съдържа:

 • името и адреса на заявителя;
 • едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила;
 • името на държавата, на която заявителят е гражданин, в която има постоянен адрес или седалище;
 • името и адреса на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв, и пълномощно;
 • претенция за приоритет, когато има позоваване на такъв;
 • копия на изображението на дизайна;
 • броя на дизайните, за които се иска закрила;
 • посочване на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът;
 • указание за класификационния индекс на продуктите по Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно;
 • опис на представените изображения;
 • името и адреса на автора;
 • документ за платени такси за заявяване, експертиза и приоритет;
 • искане за отлагане на публикацията на регистрацията съгласно чл. 48а от Закона за промишления дизайн.

Към заявката може да се включи и представено по инициатива на заявителя кратко описание на особеностите на дизайна – до 100 думи.

Първата проверка, която се извършва от експертите от Патентното ведомство е проверка дали са изпълнени изискванията на Закона за промишления дизайн за установяване датата на подаване. За дата на подаване се счита датата, на която в Патентното ведомство са получени следните документи:

 1. искането за регистрация;
 2. името и адреса на заявителя;
 3. едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена. На следващо място, за всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията, когато е поискано отлагане. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена.

Формална експертиза

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва следващата експертиза, т.нар. формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 33 и 34 от Закона за промишления дизайн, а също така и дали заявката съдържа: името и адреса на заявителя; едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила; името на държавата, на която заявителят е гражданин, в която има постоянен адрес или седалище; името и адреса на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв, и пълномощно; претенция за приоритет, когато има позоваване на такъв; копия на изображението на дизайна; броя на дизайните, за които се иска закрила; посочване на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът; указание за класификационния индекс на продуктите по Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно; опис на представените изображения; името и адреса на автора. Проверява се, също така, и дали документите са представени на български език.

Когато се установят недостатъци, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Когато в срока заявителят не отстрани недостатъците, производството се прекратява.

Процедура по регистрация

В двумесечен срок след извършването на формалната експертиза се извършва експертиза дали заявеният дизайн:

 1. е дизайн по смисъла на чл. 3;
 2. противоречи на обществения ред или на добрите нрави;

В случай, че има основание за отказ на регистрация на заявения дизайн, заявителят се уведомява за това, като се посочват всички мотиви и му се предоставя двумесечен срок за възражение. Когато в предоставения двумесечен срок заявителят не направи основателни възражения, се взема решение за отказ на регистрацията. Когато се установи, че заявеният дизайн може да се регистрира, на заявителя се изпраща уведомление, като му се предоставя едномесечен срок за заплащане на таксите за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация и публикация. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Когато таксите са заплатени, се взема решение за регистрация на дизайна и в едномесечен срок се издава свидетелство за регистрация. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се смята за оттеглена.

Когато има основание за отказ на регистрацията на част от заявените дизайни, включени в множествена заявка, заявителят се уведомява за това, като се посочват всички мотиви и му се предоставя двумесечен срок за отговор. Ако в този срок заявителят не отговори, не направи основателни възражения или не ограничи дизайните, се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията.

Какво представлява множествената заявка?

Няколко дизайна могат да се включат в една множествена заявка, при условие че продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно или към един и същ комплект или композиция от изделия.

Оттегляне, ограничаване и промени в заявката

Заявителят има право да оттегли заявката до вземане на решение по нея по отношение на всички дизайни или на част от тях. Множествена заявка може да бъде ограничена, когато оттеглянето се отнася само до някои от дизайните.

В заявката не могат да се правят промени, освен когато има промяна в името или адреса на заявителя или е необходимо да се поправят допуснати грешки в името и адреса на заявителя и очевидни грешки, при условие че тези поправки не засягат дизайна. За извършване на промените е необходимо заявителят да подаде изрично искане, придружено с документ за платена такса.

Отлагане на публикацията на регистрацията

Законът дава право на заявителя на дизайн да поиска с подаването на заявката отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна, ако той бъде регистриран, за срок 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Искането за отлагане на публикацията на регистрацията трябва да е придружено с документ за платена такса. При множествена заявка искането за отлагане на публикацията може да се отнася само за част от дизайните.

Когато се постанови решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни, но не се предоставя публичен достъп до регистрирания дизайн и до неговото досие. В официалния бюлетин на Патентното ведомство се публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн, което съдържа идентификационните данни на притежателя на дизайна, датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и регистровия номер на дизайна.

Искане за публикация

Искане за публикация на регистрацията се подава от притежателя на дизайна най-късно на 27-ия месец от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и е придружено с документ за платена такса за публикация, а при множествена заявка – документ за платени допълнителни такси съобразно броя на дизайните.

Публикация след изтичане на срока за отлагане

Когато искането за публикация е подадено в законовия срок и таксата за публикация е заплатена, се извършва публикация на регистрацията на дизайна в официалния бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичането на 30-месечния срок. В публикацията задължително се посочва и че заявката е съдържала искане за отлагане на публикацията.

Поради изброените по-горе особености при попълването и подаването на заявката за регистрация на промишлен дизайн е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя, който ще попълни правилно заявката съдържаща цялата информация и документация, които се изискват съгласно Закона за промишления дизайн и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.

Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на промишлен дизайн чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по регистрация на национален промишлен дизайн с действие на територията на Република България. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на дизайни чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашия промишлен дизайн.

error: Content is protected !!