Географски означения

Регистрация на географски означения

Последна промяна: 09.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство на Република България. Процедурата по регистрация на географски означения е регламентирана в Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Не се регистрират по реда на Закона за марките и географските означения географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1151/2012“, за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (OB, L 39/16 от 13 февруари 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 110/2008“, за продукти по чл. 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“, и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (OB, L 84/14 от 20 март 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 251/2014“.

Правната закрила обхваща забрана за:

1. всяко пряко или косвено използване за търговски цели на регистрирано географско означение за стоки, които не попадат в обхвата на регистрацията, когато те са сравними с тези, за които е регистрирано географското означение, или доколкото това използване експлоатира известността му;
2. всяка злоупотреба, имитация или пресъздаване, дори когато е посочен действителният произход на стоките или услугите или когато защитеното географско означение е преведено или е придружено с изрази като „стил“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“ или други подобни;
3. всяко друго невярно или подвеждащо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на стоките, което е използвано върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със стоките, както и опаковането им в опаковки, които могат да създадат погрешна представа за техния произход;
4. всяка друга практика, която би могла да подведе потребителя относно истинския произход на стоките.
Регистрираните географски означения не могат да се превърнат в родови наименования, докато се ползват със закрилата по Закона за марките и географските означения.

Право на заявяване

Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености.

Границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход се определят и установяват от съответното централно ведомство със заповед на ръководителя му.

Подаване на заявка

Заявката за регистрация на географско означение следва да се подаде в Патентното ведомство по пощата, по факс или по електронен път. Заявката трябва да се отнася само до едно географско означение.

Заявката за регистрация на географско означение се подава в един екземпляр по образец на Патентното ведомство и трябва да съдържа:

1. искането за регистрация;
2. името и адреса на заявителя;
3. наименованието за произход или географското указание;
4. номер на класа и списък на стоки и класове по МКСУ;
5. описание на границите на географското място, и
6. описание на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход.

Към заявката за регистрация на географско означение се прилагат:

– препис на заповедта за определяне на границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход.;

– удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място;

– документ за регистрация на географското означение в страната на произхода, в случай, че заявителят е чуждестранно лице;

– документ за платени държавни такси;

– пълномощно, в случай че по заявката е упълномощен представител по индустриална собственост.

Всяка заявка за регистрация на географско означение се вписва във входящия регистър на географските означения с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

Формална експертиза

За всяка заявка за регистрация на географско означение се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 95 от Закона за марките и географските означения, а именно: – дали заявката за регистрация на географско означение е подадена в Патентното ведомство по пощата, по факс или по електронен път; – дали заявката съдържа реквизитите и към нея са приложени документите посочени по-горе в тази статия.

Когато се констатират недостатъци, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. В случай че в едномесечния срок заявителят не отстрани недостатъците, производството се прекратява.

Експертиза по същество

За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се извършва експертиза по същество в двумесечен срок. Когато има основания за отказ на регистрацията на географското означение, заявителят се уведомява, като се посочват всички мотиви за отказа и се предоставя двумесечен срок за възражение. Когато в предоставения двумесечен срок заявителят не представи основателни възражения, се взема решение за отказ на регистрацията. Когато се установи, че географското означение отговаря на изискванията на закона, се взема решение за регистрация на географското означение. Географското означение се вписва в Държавния регистър на географските означения. Заявителят се вписва като ползвател и му се издава свидетелство за използване на географското означение в едномесечен срок.

Публикация в официалния бюлетин

Патентното ведомство публикува в Официалния си бюлетин всички регистрирани географски означения и последващите промени, свързани с тях, в едномесечен срок от влизането в сила на съответното решение. Публикацията съдържа входящ номер на заявката, дата на подаване, дата на регистрация, име и адрес на заявителя, съответно на вписания ползвател, име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато има такъв, вида на географското означение, описание на географското означение, когато е необходимо, представяне на географското означение, класовете и списъка на стоките, за които е регистрирано.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на географско означение и поради сложността на процедурата е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на географско означение чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, предоставя основна информация относно процедурата по регистрация на географски означения. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелекстуална собственост. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при регистрацията на географски означения чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!