Полезни модели

Процедура по регистрация на полезен модел

Правна закрила

Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство на Република България. Регистрацията има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Правото на регистрация принадлежи на лицето, което има право на заявяване. Съгласно член 13 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели правото на заявяване принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. В случай, че изобретението е служебно правото на заявяване принадлежи на работодателя, но той следва да подаде заявка в тримесечен срок от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на изобретението. В противен случай правото на заявяване преминава върху изобретателя. Правото на заявяване може да принадлежи съвместно на работодателя и на изобретателя, ако това е предварително уговорено в договор. Когато изобретението е създадено въз основа на договор, правото на заявяване принадлежи на възложителя освен ако друго не е предвидено в договора.

Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Новост – полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката. Състоянието на техниката включва: всичко, което преди датата на подаване на заявката за полезен модел, съответно преди датата на приоритета, е станало общодостъпно чрез използване в Република България чрез писмено или устно описание или по друг начин, където и да е по света.

Разкриване, което не влияе на новостта

Разкриването на полезния модел не влияе на новостта, когато е направено в 12-месечен срок преди датата на подаване на заявката за регистрация, съответно преди приоритетната дата, от заявителя или неговия праводател или също така от трето лице при очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или неговия праводател.

Изобретателска стъпка – счита се, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката.

Промишлена приложимост – промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.

Срок на действие

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е четири години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Следователно общият срок на закрила не може да надхвърля десет години от датата на подаване на заявката.

Подаване на заявка за полезен модел

Заявката за регистрация на полезен модел се подава в Патентното ведомство на Република България и трябва да съдържа:

1. заявление за регистрация;
2. описание на полезния модел – в два екземпляра;
3. чертежи, когато са необходими – в два екземпляра;
4. претенции – в два екземпляра;
5. реферат – в два екземпляра;
6. документ за платена такса за заявяване и проверка;
7. пълномощно, в случай че заявката се подава чрез представител по индустриална собственост;
8. декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, когато се претендира за приоритет, а също така и документ за платена такса за приоритет;
9. декларация за действителния изобретател и за установяване правото на заявяване, когато заявителят не е изобретател.

Дата на подаване: За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на:
1. заявление за регистрация с име и адрес на заявителя и наименованието на полезния модел, за който се иска регистрация;
2. описание на полезния модел;
3. чертежи, когато са необходими;
4. една или повече претенции.

Заявлението за регистрация следва да съдържа: заявление за регистрация с име и адрес на заявителя и наименованието на полезния модел, за който се иска регистрация; име и адрес на изобретателя; декларация за действителния изобретател; име и адрес на представителя по индустриална собственост, ако такъв е упълномощен; данни за претендирания приоритет – номер, дата и страна на приоритетния документ; декларация с данни за заявката за патент, когато заявката за регистрация на полезен модел е подадена в съответствие с чл. 75б от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.

Описанието съдържа наименование на полезния модел, приложението му и един или повече примери за изпълнение, разкриващи техническата му същност. В него може да бъде посочено и предшестващото състояние на техниката, известно на заявителя, и предимствата на полезния модел. Претенцията (претенциите) трябва да определя предмета, за който се иска закрила, да бъде ясна и точна и да се основава на описанието. Рефератът представлява кратко изложение на същността на изобретението и служи само за информационни цели.

Проверка на формалните изисквания

В едномесечен срок от датата на подаване на заявката от български гражданин с постоянен адрес в Република България или юридическо лице със седалище в Република България се извършва проверка дали заявката съдържа класифицирана информация по смисъла на чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.

В едномесечен срок от проверката за наличие на класифицирана информация или от подаването на заявка от чуждестранен заявител за всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 75, 75б и чл. 75в, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, а именно:

1. Дали заявката за регистрация на полезен модел съдържа: заявление за регистрация; описание на полезния модел; чертежи, когато са необходими; претенции; реферат; документ за платена такса за заявяване и проверка; пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост; декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, когато се претендира за приоритет, и документ за платена такса за приоритет; декларация за действителния изобретател и за установяване правото на заявяване, когато заявителят не е изобретател.

2. Дали заявлението съдържа име и адрес на заявителя и наименованието на полезния модел, за който се иска регистрация; име и адрес на изобретателя; декларация за действителния изобретател; име и адрес на представителя по индустриална собственост, ако такъв е упълномощен; данни за претендирания приоритет – номер, дата и страна на приоритетния документ; декларация с данни за заявката за патент, когато заявката за регистрация на полезен модел е подадена в съответствие с чл. 75б от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.

Когато се констатират недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. В случай че заявителят не отговори, не отстрани недостатъците и/или възрази неоснователно в предоставеня му едномесечен срок, се взема решение за прекратяване на производството.

Процедура по регистрация

За всяка заявка, която отговаря на формалните изисквания, експерт от експертизния отдел в тримесечен срок проверява дали:
1. заявката отговаря на изискванията на чл. 75в, ал. 2 и 3 и чл. 40 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели;
2. заявеният полезен модел не попада в случаите по чл. 73, ал. 4 и 5 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели;
3. полезният модел, разкрит в заявката, не е в явно противоречие с чл. 10 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.

В случай че има несъответствия, заявителят се уведомява и му се предоставя тримесечен срок за становище и/или за внасяне на промени в заявката. Ако в предоставения тримесечен срок заявителят не отговори, възрази неоснователно и/или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

Когато в резултат на проверката не бъдат констатирани несъответствия или несъответствията са отстранени, заявителят се поканва да заплати такса за регистрация, такса за издаване на свидетелство за регистрация, такса за публикация на описанието, чертежите, претенциите и реферата и такса за публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България в едномесечен срок. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена. Когато таксите бъдат заплатени, в 14-дневен срок се взема решение за регистрация на полезния модел и се извършва вписване в Държавния регистър на полезните модели.

Проучване състоянието на техниката

Заявителят има право да подаде молба за проучване състоянието на техниката, като заплати такса за проучване. Също така, в срока на действие на регистрацията на полезния модел всяко лице може да подаде молба за проучване състоянието на техниката, като заплати такса за проучване. В тримесечен срок от получаване на молбата за проучването на състоянието на техниката се изготвя доклад за проучване, който се изпраща на молителя заедно с намерените материали.

Отлагане на регистрацията

В тримесечен срок от подаване на заявката заявителят може да подаде молба за отлагане регистрацията на полезния модел за срок до петнадесет месеца от датата на подаването, съответно от датата на приоритета.

Продължаване срока на действие на регистрацията

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел се продължава по молба на притежателя, придружена с документ за платена такса. Молбата за всяко продължение се подава през последната година на предходния период на действие на регистрацията. Полезният модел запазва действието си при пропускане на срока, ако до шест месеца след изтичането му притежателят подаде молба и заплати таксата в двоен размер.

Публикации. Достъп до заявката.

Накрая се прави публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България в едномесечен срок от вписването на полезния модел в Държавния регистър. В едномесечен срок от публикацията се издава свидетелство за регистрация на полезния модел и се публикуват описанието, чертежите, претенциите и реферата.

След публикацията за регистрацията всяко лице има право по молба да получи достъп до заявката за регистрация на полезния модел, така както е подадена, и до доклада за проучване.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да представи информация относно процедурата по регистрация на полезен модел. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ).

error: Content is protected !!