Авторско право

Полезни бази данни за защита на правата върху интелектуална собственост

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

В тази статия ще бъдат представени няколко полезни бази данни, които могат да се използват от притежателите на обекти на интелектуална собственост с цел да се намалят нарушенията на права върху обектите на интелектуална собственост.

ACRIS

Първата база данни се нарича ACRIS, която е най-новата база данни създадена през 2016 година от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с Европейската Комисия. Целта е да се обединят в една база данни всички случаи на нарушаване на правата върху интелектуална собственост засягащи европейски компании в страни извън Европейския съюз. Фирмите имат право да споделят нарушения на правата върху интелектуалната собственост и информация за това как случаите са приключили. Инструментът има за цел да се намали рискът от бъдещи нарушения.

Инструментът е безплатен, достъпен е на всички официални езици на ЕС на следния уеб афрес: https://www.tmdn.org/acris/. Конфиденциалността е от решаващо значение, поради което има възможност случаи да бъдат маркирани като „поверителни“ с цел избягване на тяхното разкриване.

БАЗА ДАННИ ЗА ОСИРОТЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Втората база данни, която ще бъде представена в тази статия е Базата данни за осиротели произведения. Преди да бъде предоставена по-подробна информация за тази база данни, ще се дефинира какво означават осиротели произведения?

Какво представляват осиротелите произведения?

Осиротелите произведения са всички произведения като книги, статии във вестници и списания, а също така и филми, които са защитени с авторско право, но притежателят на правата върху тях не може да бъде установен или е с неизвестно местонахождение.

Осиротели произведения се съхраняват в библиотеките, музеите и архивите на обществените излъчващи организации и други обществени институции в ЕС. Липсата на данни за притежателите им е била много пъти пречка пред тяхната дигитализация и предоставянето им на разположение онлайн.

База данни за осиротели произведения

Базата данни за осиротели произведения е база данни, която съдържа информация относно осиротелите произведения, съдържащи се в колекциите на обществени библиотеки, учебни заведения и музеи, както и архиви в архивите на обществените излъчващи организации и други обществени институции в ЕС. Благодарение на тази база данни, тези институции имат достъп до информация за осиротелите произведения. Културните институции имат право да съхраняват произведения в базата данни, които са определени като осиротели произведения след проведено надлежно издирване на притежателите на правата върху произведенията.

Притежателите на права имат право да използват базата данни за осиротели произведения за търсене на информация относно осиротели произведения, за получаване на информация за контакт с организациите, както и да поискат промяна на статуса на съответното осиротяло произведение. Базата данни, също така, предоставя на компетентните национални органи и институции, статистически данни и информация относно осиротелите произведения, които са записани в базата данни.

Информация за осиротелите произведения може да бъде намерена на следния уеб адрес: https://euipo.europa.eu/orphanworks/. Базата данни може да се използва безплатно от широката общественост, културните институции и притежателите на права.

Europeana

Europeana.eu (www.europeana.eu) е безплатен интернет портал, който действа като посредник за милиони книги, картини, филми, музейни експонати и архивни документи, които са били дигитализирани в цяла Европа. Цифровото съдържание е наследство от различни видове институции – библиотеки, музеи, архиви и аудио-визуални колекции.

Forward

Forward (project-forward.eu) има за цел да създаде широка, стандартизирана система на ЕС за оценка и регистрация на състоянието на правата на аудио-визуални произведения, с фокус върху осиротели произведения.
Arrow

Arrow (www.arrow-net.eu) е инструмент, чиято цел е улесняване управлението на информацията в проекти за дигитализация, включващи текстови и графични творби. Arrow позволява идентифицирането на автори, издатели и други притежатели на авторски права, включително дали произведението е осиротяло.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРАВОПРИЛАГАНЕ

Тази база данни е изключително важна и полезна, затова ще бъде представена по-подробно. Базата данни за правоприлагане е сигурна система, базирана на сътрудничеството между титуляри на права върху интелектуална собственост, митниците и полицията. Базата данни, която се използва безплатно е създадена от Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост с цел защита на продуктите срещу фалшифициране. Целта е също така да се помогне на титулярите на права (които имат регистрирана търговска марка или дизайн) да защитят техните права върху интелектуална собственост като качват данни за своите права върху интелектуална собственост заедно с подробни данни за продукта и информация за връзка. Това улеснява органите при засичането на фалшиви стоки и предприемането на действия. Титулярите на права качват в базата данни информация за стоките като например опаковки, идентификатори, предишни случаи на нарушение, информация за контакти и други. Титулярът има право да избере за кои правоприлагащи органи тази информация може да бъде достъпна. За да се използва базата данни, титълярът следва да създаде акаунт, а също така и да се научи как да използва инструмента. Титулярът има право да упълномощи представител да качва данни, както и да извършва всички разрешени действия. Специалистът по интелектуална собственост Красимира Кадиева се е запознала с всички правила за използване на базата данни за правоприлагане и с удоволствие ще ви помогне при качването на данните за вашите продукти.

Базата данни за правоприлагане е създадена на основата на съществуващите две бази данни за права върху интелектуална собственост TMview и Designview. Митническите служители от 28-те държави-членки и полицията имат право на достъп до базата данни с цел да се идентифицират фалшификати и предприемат действия. Когато органите намерят стоки, за които подозират, че нарушават права върху интелектуална собственост, те могат да предупредят титулярите на права.

Предимства за титулярите на права:

– Много добро средство за защита на правата на интелектуална собственост на титулярите на права;
– Чудесна възможност за титулярите на права да поискат от митническите органи да задържат стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост;
– Инструментът осигурява по-добра защита на стоките на титулярите на права;
– Титулярите на права могат да бъдат информирани за съмнителни случаи от правоприлагащите органи;
– Инструментът се използва безплатно;
– Инструментът гарантира конфиденциалността на данните, тъй като титулярите на права могат да изберат кои правоприлагащи органи могат да имат достъп до тяхната информация.

С базата данни за правоприлагане титулярите на права могат да:

– генерират автоматично заявление за намеса;
– изпращат предупреждение до правоприлагащите органи за потенциално нарушение;
– изискат от митническите органи да задържат стоки, за които има съмнение, че нарушават права върху интелектуална собственост.

Базата данни за правоприлагане е достъпна на 23 официални езици на Европейския Съюз и може да бъде намерена на следния уеб адрес: https://www.tmdn.org/enforcementdb-ui-webapp/?lang=en.

ACIST

Базата данни ACIST е база данни, в която се съдържа статистическа информация относно задържания на гранци и във вътрешния пазар на стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуална собственост. Следователно базата данни предоставя информация за задържаните пиратски и фалшифицирани стоки. Данните за задържаните стоки са въведени в базата данни от 2012-та година от всички 28 държави членки на ЕС. Базата данни е разработена, за да се използва от правоприлагащите органи.

Инструментът може да се използва безплатно и е достъпен на много езици на следния уеб адрес: https://www.tmdn.org/enforcementintelligence-webapp/.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да представи няколко полезни бази данни, които могат да се използват от притежателите на обекти на интелектуална собственост с цел да се намалят нарушенията на права върху обектите на интелектуална собственост. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ).

error: Content is protected !!