Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Притежателите на марки на Общността (Европейски марки) имат право да подадат декларация по чл.28, ал.8 от Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета най-късно до 24 септември 2016 година

Съгласно чл.28, ал.8 от новия Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета, притежателите на марки на Общността, за които е подадена заявка за регистрация преди 22 юни 2012 година и които са регистрирани по отношение на цяло заглавие на клас от Класификацията от Ница, могат да декларират до 24 септември 2016 година, че намерението им към датата на подаване е било да търсят защита за стоки или услуги извън тези, обхванати от буквалния смисъл на заглавието на този клас. Задължително условие е така определените стоки или услуги да са включени в азбучния списък за посочения клас на изданието на Класификацията от Ница, което е било в сила към датата на подаване на заявката за регистрация на марката.

Кои условия трябва да бъдат изпълнени за да бъде уважена декларацията по чл. 28, ал.8 от Регламент (ЕС) 2015/2424?

1. Заявката за регистрация на марка на Общността трябва задължително да бъде подадена преди 22 юни 2012 година.
2. Марката трябва да бъде регистрирана по отношение на цяло заглавие на клас от Класификацията от Ница.
3. Стоките и услугите, които се посочват в декларацията задължително трябва да бъдат извън тези, които са обхванати от буквалния смисъл на заглавието на посочения клас.
4. Стоките и услугите, които се посочват в декларацията задължително трябва да бъдат включени в азбучния списък за посочения клас на изданието на Класификацията от Ница, което е било в сила към датата на подаване на заявката за регистрация на марката.
5. Декларацията задължително трябва да бъде подадена на един от петте официални езика на ОХИМ, а именно: : английски, немски, италиански, френски или испански.
6. Периодът, в който може да се подава декларацията е от 23 март 2016 година до 24 септември 2016 година.

Важно е да бъде отбелязано, че крайният срок не може да бъде удължаван, тоест, след 24 септември 2016 година, Службата няма да приема декларации по чл. 28, ал.8 от Регламент (ЕС) 2015/2424. Съответните промени ще бъдат нанесени в регистъра и публикувани в официалния Бюлетин като Службата няма да събира такса за разглеждане на декларацията и вписване на промените. Притежател на Европейска марка може да упълномощи представител по индустриална собственост, който да попълни и подаде декларацията.

Какво ще стане ако не подам декларация по чл.28, ал.8? За кои стоки и услуги ще бъде регистрирана марката ми ако не подам декларация по чл.28, ал.8?

Марките на Общността, за които не е подадена декларация в рамките на срока посочен по-горе ще включват след изтичането на срока само стоки или услуги, които са ясно обхванати от буквалния смисъл на означенията, включени в заглавието на съответния клас. Съгласно настоящата практика, марки на Общността, които са заявени за регистрация на или преди 21 юни 2012 година и които са регистрирани по отношение на цяло заглавие на клас от Класификацията от Ница се счита, че закрилата на марката обхваща всички стоки и услуги, включени в азбучния списък на конкретния клас. След влизането в сила на новия Регламент (ЕС) 2015/2424, ако в шестмесечния срок не бъде подадена декларация по чл.28, ал.8, то след изтичането на срока, Марките на Общността ще включват само стоки или услуги, които са обхванати от буквалния смисъл на означенията, включени в заглавието на съответния клас от Ницската класификация. Предоставеният шестмесечен период е възможност за притежателите на Европейски марки да уточнят обхвата на стоки и/ или услуги, за които е регстрирана марката им.

В случай, че желаете да подадете декларация по чл.28, ал.8 от Регламент (ЕС) 2015/2424 е препоръчително да се свържете със специалист – представител по индустриална собственост. Красимира Кадиева с удоволствие ще ви съдейства относно попълването и подаването на декларацията по чл. 28, ал. 8 от Регламент (ЕС) 2015/2424, тъй като се е запознала с инструкциите на ОХИМ, а също така взе участие в уебинара организиран от ОХИМ, на който беше отделено специално внимание относно процедурата по чл. 28, ал.8.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави повече информация относно декларациите по чл.28, ал.8 от новия Регламент (ЕС) 2015/2424. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!