Защита на лични данни

Регистрация на администратор на лични данни

Съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Регистрацията като администратор на лични данни се извършва пред Комисията за защита на личните данни.

Успешната регистрация като администратор на лични данни изисква познаването на Закона за защита на личните данни, а също така и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

При регистрацията Ви като администратор на лични данни следва да бъдат попълнени заявление за регистрация на администратор на лични данни, описание на различните видове регистри, а също така и изготвена инструкция за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, поради което е необходимо да бъдат съобразени редица особености описани по-долу.

1. Целите, за които ще се обработват личните данни.
2. Личните данни, които ще се обработват.
3. Категории лица, за които се обработват данните.
4. Получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани.
5. Технически и организационни мерки за защита на личните данни – следва да бъде изготвена Инструкция по чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД на администратора в съответствие с чл. 20 от Наредба № 1 от 30 януари 2013 година за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
6. Ниво на защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 година за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Администраторът на лични данни следва да се запознае с Наредбата и да определи нивото на защита на личните данни.
7. Нормативно основание (следва задължително да бъдат посочени конкретни нормативни актове).
8. Източници, от които се събират данните.

Поради изброените по-горе особености при подаване на заявление за регистрация като администратор на лични данни е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист. Специалист с опит в тази материя ще може да Ви съдейства при попълването на заявлението за регистрация на администратор на лични данни, описанието на различните видове регистри и изготвянето на инструкцията за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, а също така и декларацията – съгласие за обработка на лични данни.

Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства относно регистрацията Ви като администратор на лични данни чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

Услугата „регистрация като администратор на лични данни” включва:

• Запознаване с процедурата по регистрация;
• Заявление за регистрация на администратор на лични данни;
• Регистър “Персонал”;
• Регистър “Контрагенти”;
• Инструкция за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни;
• Декларация – съгласие за обработка на лични данни.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно регистрацията като администратор на лични данни. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева съдейства относно регистрацията Ви като администратор на лични данни.

error: Content is protected !!