Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Колективни и сертификатни марки

Последна промяна: 03.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Според начина на представяне марките биват триизмерни (обемни), звукови, комбинирани, словни, фигуративни. В зависимост от своето териториално действие марката може да бъде регистрирана като национална търговска марка, регионална (Европейска търговска марка или т.нар. марка на Общността), международна търговска марка. По предназначение марките са търговски марки, колективни марки и сертификатни марки.

Настоящата публикация има за цел да предостави повече информация относно колективните и сертификатните марки.

Колективни марки

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за марките и географските означения колективната марка е марка е марка, посочена като такава при подаване на заявката за регистрация, която е притежание на сдружение на производители, търговци, на лица, извършващи услуги, които са правоспособни съгласно приложимото право, както и на юридически лица – субекти на публичното право, и която е способна да отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица. Знаци, указващи географския произход на стоките или услугите, се регистрират като колективни марки, но притежателят им не може да забрани на трети лица да използват в търговската си дейност тези знаци, доколкото това използване е в съответствие с добросъвестната търговска практика и не може да се противопоставя на трето лице, имащо право да използва географско означение.

Сдружението задължително следва да приеме правила за използване на колективната марка, които съдържат: данни за лицата, които могат да използват марката; условия за членство в сдружението; условия за използване на марката, санкциите, които се налагат при нарушение на правилата за използване, и основанията, поради които на член на сдружението може да се забрани използването на колективната марка. С правилата за използване се дава право на всяко лице, чиито стоки или услуги са с произход от съответния географски район, да стане член на сдружението, което е притежател на марката, при условие че лицето изпълнява всички останали изисквания, включени в правилата.

Важно е да се отбележи, че правото върху колективна марка не може да се прехвърля. Също така, лица, които не са членове на сдружението, не могат да получат разрешение за използването й. Колективната марка служи като ефективно средство за успешен маркетинг на определен продукт, тъй като всеки един от производителите наистина трудно би могъл да популяризира своята марка, а също и да получи признание от страна на потребителите.

Сертификатни марки

Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за марките и географските означения сертификатната марка е марка, която е посочена като такава при подаване на заявката за регистрация и която е способна да отличава стоките или услугите, по отношение на които притежателят й удостоверява материала, метода на производство на стоките или начина на предоставяне на услугите, качеството, точността или други техни характеристики, с изключение на географския произход, от стоките или услугите, чиито характеристики не са удостоверени по този начин. Притежателят на марката задължително следва да приеме правила за използване на сертификатната марка, които съдържат: указания за качеството, материала или други характеристики на стоките или услугите; мерките за контрол, които притежателят на сертификатната марка упражнява, и санкциите, които налага.

Следва да се отбележи, че притежателят на сертификатна марка не може да я използва за означаване на произвежданите от него стоки или услуги. Регистрацията на сертификатна марка може да се отмени, когато притежателят й е използвал марката за означаване на стоки или услуги, произведени или извършени от него.

Процедура по регистрация на колективни и сертификатни марки

Заявката за регистрация на колективна и сертификатна марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини:

– директно в Патентното ведомство;
– по пощата;
– по факс (оригиналните документи трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от датата на факса);
– по електронен път (услугата функционира от 2014 година).

Заявката за регистрация на колективна и сертификатна марка трябва да съдържа:

1. искането за регистрация;
2. името и адреса на заявителя;
3. представяне на марката;
4. списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията;
5. вид и тип на марката;
6. данни на представителя, когато е упълномощен;
7. адрес за кореспонденция;
8. описание на марката;
9. данни за разделяне на заявката – номер и дата на подаване на предходната заявка;
10. данни за претендиран приоритет, ако се претендира такъв;
11. данни, че заявката е резултат от преобразуване на заявка/марка на Европейския съюз – номер и дата на подаване на пре образуваната заявка/марка, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
12. данни, че заявката е резултат от транс формиране на международна регистрация на марка – номер и дата на регистрация на трансформираната международна регистрация, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
13. декларация за отказ от изключителното право върху елемент от марката;

14. правилата за използване на колективната и сертификатната марка.
15. опис на приложенията.

Важно е да се отбележи, че ако има промени в Правилата за използване, притежателят следва да ги представи в Патентното ведомство. Промените ще имат имат действие по отношение на трети лица от вписването им в Държавния регистър на марките. Патентното ведомство осигурява достъп до правилата за използване на колективните и сертификатните марки чрез Държавния регистър на марките.

Отмяна на регистрацията на колективна и сертификатна марка

Регистрацията на колективна или сертификатна марка може да се отмени по искане на всяко лице в следните случаи:

– Когато марката не е била използвана съгласно чл. 21 от Закона за марките и географските означения;
– Когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана;
– Когато използването на марката от притежателя или от друго лице с негово съгласие за стоките или услугите, за които е регистрирана, е по начин, който въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките или услугите.
– Когато притежателят й е разрешил или търпял използване, което противоречи на правилата за използване.

Колективна или сертификатна марка, чиято регистрация е отменена или прекратена, представлява пречка за регистрацията на идентична или сходна марка за идентични или сходни стоки или услуги на името на друго лице в тригодишен срок от публикуването на отмяната или прекратяването.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на колективна или сертификатна марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на колективна и/или сертификатна марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави основна информация относно колективните и сертификатни марки. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!