Практически съвети за създаване и запазване на търговска марка

Последна промяна: 17.12.2019 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2021 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 50% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Възможност за възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и/или дизайни„.

В днешно време, с бързото развитие на стоково-паричните отношения и увеличаването на броя и видовете стоки и услуги, които се предлагат на пазара, от съществено значение е въпросът за това, как един бизнес ще бъде отличен от друг?

Така например, Вие произвеждате висококачествени дрехи и по-конкретно дамски рокли, но наравно с това, производство на дамски рокли се осъществява и от хиляди други като Вас. Именно, за да могат крайните потребители (купувачите) да направят разлика между Вашите стоки/услуги и тези на друг производител или търговец, то е необходимо да обозначите по някакъв начин Вашия продукт/услуга, за да може предоставяното от Вас качество да се свързва единствено и само с Вашия продукт/услуга. Това е и главната задача на една търговска марка, а именно да представлява такъв знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица (чл.9 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО)).

Тази статия има за цел практически да насочи вниманието на бизнеса към създаването на търговска марка и последващата й регистрация, защото само когато е регистрирана, съответният притежател има изключителни права върху нея, което означава, че ако Вашата или сходна на нея марка бъде използвана от трето лице, за същите стоки/услуги като Вашите, то Вие ще може да искате от съответното лице да преустанови използването на марката.

Ако може да обобщим до тук с две думи, то чрез марката потребителите ще познаят Вашите стоки/услуги и ще ги разграничат от тези на други лица. Но за да се наложи една марка успешно на пазара, последната е препоръчително да е регистрирана. Това е от изключително значение, тъй като в практиката често производителите/търговците не регистрират своите марки, мислейки, че това не е толкова важно и след известно време, след като марката вече е наложена на пазара, се установява, че трето лице/лица използва сходна марка за сходни стоки и/или услуги. Точно затова, измислянето как ще изглежда марката или как ще се наименова словно самата марка, е само една от стъпките към успешното й налагане. Следващата, необходима стъпка представлява самата й регистрация.

В подкрепа на казаното е и официалното изледване от май месец 2019 година, извършено от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство, резултатите от което са красноречиви, а именно, че компаниите, които регистрират обекти на индустриална собственост (търговски марки, промишлени дизайни, патенти) имат 21% по-голяма възможност за ръст в развитието си, спрямо компаниите, които не регистрират обекти на индустриална собственост.

Генералният извод от гореказаното е, че колкото по-добре уредите, респективно защитите, интелектуалната собственост на Вашата компания, толкова по-добра среда ще имате за последваща реализация, като в бъдеще ще бъдат избегнати потенциални проблеми като уронване на репутация и загуба на клиенти.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

1. Изберете конкретната визия на Вашата марка, базирайки я на дългосрочните Ви планове за нейното развитие.

Когато се създава дадена марка, трябва на първо място да се държи сметка за нейното възприемане от съответния потребител, този когото ще таргетирате. Тоест, следва да определите начина на представянето на самата марка – дали да е словна, фигуративна, комбинирана и др. Наравно с това е важно да идентифицирате в кои държави искате Вашата марка да има действие. Определете търговския си интерес в момента и в бъдеще (след три, пет, седем години). Това е необходимо, за да се определи дали ще регистрирате национална търговска марка, европейска търговска марка (марка на Европейския съюз или марка на Общността) или международна търговска марка.

2. Определете стоките и/или услугите, за които ще използвате и заявявате марката за регистрациял

На второ място, трябва да определите и за какви стоки (храна, напитки, дрехи, играчки и т.н.) и/или услуги (ресторантьорство, хотелиерство, реклама и т.н) ще бъде регистрирана и използвана Вашата марка. Много е важно да знаете, че списъкът на стоките и/или услугите, за които ще бъде бъде заявена марката сега не може да бъде допълван с допълнителни стоки и/или услуги по-нататък, а има възможност само да бъде ограничаван. Същевременно ако не използвате марката си по отношение на всички стоки или услуги, за които подавате заявка, тя би била атакувана по-лесно.

Препоръка: Препоръчително е да се подава заявка само за стоки и/или услуги, за които марката ще бъде използвана, включително и за стоки и/или услуги, които смятате, че ще произвеждате/ предлагате по-нататък.

3. Извършете обстойно предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел да се избегне нарушението на по-ранни права.

На следващо място е необходимо винаги да си задавате въпроса дали дадена марка вече не се използва в търговската дейност, дали не е регистрирана? Този въпрос е от съществено значение за по-нататъшното развитие на бизнес дейността Ви. Поради това е изключително важно от практическа гледна точка да направите обстойно предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел да се избегне нарушението на по-ранни права. При извършването на тази предварителна проверка на търговска марка задължително трябва да проверите дали има:

– по-ранни регистрирани или заявени идентични или сходни марки предназначени за идентични или сходни стоки и/или услуги;
– нерегистрирани идентични или сходни марки, които се използват в търговската дейност на Република България;
– по-ранни регистрирани идентични или сходни марки предназначени за стоки и/или услуги, които не са идентични или сходни;
– регистрирана фирма, която е използвана във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.

Препоръка: Тази проверка на марка следва да се направи, за да се намали рискът от подаване на опозиция или искане за заличаване на марката.

4. Съобразете се със законовите изисквания.

На последно място следва да държите сметка за законовите изисквания, залегнали в чл. 11 от ЗМГО, където са уредени абсолютните основания за отказ, целта на които е да очертаят границите на една регистрабилна търговска марка – да има отличителен характер, да не въвежда в заблуждение относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите и други. Тоест, следва да извършите и тази проверка задължително, защото тя се извършва от експертите от Патентното ведомство и само ако марката не попада в приложното поле на чл. 11 от ЗМГО, заявката ще премине успешно експертизата по същество.

Препоръка: Винаги при създаване на търговска марка имайте предвид законовите правила, залегнали в чл. 11 на ЗМГО.

5. В заключение е важно да бъде отбелязано, че измислянето на една търговска марка, която да наложите успешно на пазара, и която да бъде успешно регистрирана е процес, изискващ сериозно внимание и отношение, тъй като в какъвто вид заявите, респективно регистрирате дадена марка, в такъв вид вие ще притежавате права върху нея, тъй като съгласно ЗМГО в марката не могат да се внасят промени по време на действие на регистрацията или при подновяването й. Законът за марките и географските означения регламентира само един случай, в който в марката могат да се внасят промени и той е когато марката включва името и адреса на притежателя. Всяка промяна в тях, при условие че не засяга съществено марката, така както е регистрирана, може да бъде направена по искане на притежателя.

Препоръка: Помислете много внимателно как искате да изглежда вашата марка и се убедете, че няма да промените мнението си, защото в противен случай, ако искате да регистрирате марката, след като сте я променили, ще трябва да подадете нова заявка за регистрация на марка.

Това са най-важните действия, които следва да извършите още преди да сте попълнили заявката за регистрация на марка. Самата регистрационна процедура, от подаването на заявката за регистрация, до издаването на свидетелство за регистрация на марка, ще бъде описана в отделна статия.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да запознае заявителите на търговски марки с действията, които следва да се предприемат преди попълването на заявката за регистрация на марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, а също така и за извършване на подробно предварително проучване, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.