Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Проучване на търговска марка

Последна промяна: 03.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Вашата търговска марката е един актив и вие започвате да инвестирате в него още преди да сте я регистрирали и започнали да използвате. Поради това, вие не трябва да създадете марка, която е сходна на друга марка. Накърнена репутация, загуба на доверие на потребителите, неправомерно облагодетелстване и загуба на пазарен дял са само част от неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка.

Затова извършването на предварително проучване на марка (или т.нар. проверка на марка или проверка на търговска марка) преди подаване на заявление за регистрация ще даде отговор на въпроса дали е налице нарушение на чуждо по-ранно право, или по-точно казано, дали се нарушават правата на лице, което е подало заявление за регистрация на идентична или сходна марка или има вече регистрирана идентична или сходна марка, а също така сходна или идентична марка, която не е регистрирана. При извършването на проверка на търговска марка ще бъде даден отговор и на въпроса дали съответното ведомство, което регистрира търговски марки има право да откаже публикацията на заявката за регистрация на марката в официалния бюлетин. Поради това е препоръчително, още преди да сте подали заявлението за регистрация на търговска марка, да поискате извършването на предварително проучване на търговска марка, резултатите от което да бъдат подробно описани и анализирани в писмено становище.

Становището от извършената проверка на марка следва да съдържа отговор на въпроса дали марката попада в приложното поле на нормата, която урежда абсолютните основания за отказ. Тази проверка е изключително важна, защото тя се извършва от експертите в съответното регистриращо ведомство и само ако марката не попада в приложното поле на нормата уреждаща абсолютните основания за отказ, заявката ще премине успешно експертизата по същество. Абсолютните основания за отказ се съдържат в член 11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Съгласно член 11 от ЗМГО не се регистрира:

1. знак, който не е марка по смисъла на чл. 9, ал. 1;
2. марка, която няма отличителен характер;
3. марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;
4. марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
5. знак, който се състои изключително от:
а) формата на стоката или друга характеристика, която произтича от естеството на самата стока;
б) формата на стоката или друга характеристика, която е необходима за постигане на технически резултат;
в) формата на стоката или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоката;
6. марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
7. марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките или услугите;
8. марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации, на държави – членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. с нейните изменения и допълнения, съгласно Решение на Министерския съвет за присъединяване на Народна република България към Лисабонската редакция на Конвенцията (ратифицирана с Указ № 663 на Президиума на Народното събрание – ДВ, бр. 75 от 1965 г.), наричана по-нататък „Парижката конвенция“, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, обявени по чл. 6, трето от Парижката конвенция;
9. марка, която се състои от или включва знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6, трето от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес;
10. марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки;
11. марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство;
12. марка, чиято регистрация е в нарушение на българското законодателство, законодателството на Европейския съюз или международни споразумения, по които Република България или Европейският съюз е страна, предвиждащи правна закрила на географските означения;
13. марка, чиято регистрация е в нарушение на законодателството на Европейския съюз или международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, предвиждащи правна закрила на храни с традиционно специфичен характер;
14. марка, чиято регистрация е в нарушение на законодателството на Европейския съюз или на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, предвиждащи правна закрила на традиционни наименования за вина;
15. марка, която се състои от или възпроизвежда в своите съществени елементи наименованието на по-ранен растителен сорт, регистриран съгласно националното законодателство, законодателството на Европейския съюз или международни актове, по които Република България и Европейският съюз са страна, предвиждащи правна закрила на сортовете растения, когато марката и растителният сорт се отнасят до идентични или близко свързани видове.

Важно е да се убедите, че не нарушавате чужди по-ранни права още преди да сте подали заявката за регистрация на търговска марка. Затова писменото становище следва да съдържа и подробен анализ на предварителното проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел да се избегне нарушението на по-ранни права. Извършването на такова проучване ще ви помогне в дългосрочен план да спестите много време и средства в бъдеще като се намали рискът от евентуално оспорване на регистрацията на база на идентифицираните потенциални пречки, които са описани в становището. Намалява се рискът и от подаване на опозиции.

Каква информация следва да съдържа едно пълно становище представляващо анализ на резултатите от предварителното проучване на марка?

Становището задължително следва да съдържа отговор на въпроса дали:

  • марката не попада в приложното поле на член 11 от ЗМГО където са уредени абсолютните основания за отказ;
  • има по-ранни регистрирани или заявени идентични или сходни марки предназначени за идентични или сходни стоки и/или услуги;
  • има нерегистрирани идентични или сходни марки, които се използват в търговската дейност на Република България;
  • има по-ранни регистрирани идентични или сходни марки предназначени за стоки и/или услуги, които не са идентични или сходни;
  • има регистрирана фирма, която е използвана във връзка с идентични или сходни стоки или услуги;
  • марката е лесна за четене, писане, произнасяне и запомняне, а също така дали е подходяща за всички видове рекламни средства;
  • марката няма някакви нежелани странични значения на български език, на езиците на потенциалните експортни пазари, а също така и на най-популярните и разпространени езици в Европейската общност;
  • съществува по-ранно право на трето лице, като например право на име и портрет, авторско право, право на селекционер върху наименование на сорт или порода, право на индустриална собственост;
  • има сходни или идентични изтекли, отменени, заличени или прекратени марки.

Накрая становището следва да съдържа заключение, което представлява анализ на риска в зависимост от намерените резултати от проведеното предварително проучване на марка.

Какво да правя ако при проверката на марката бъде открита сходна на възнамеряваната за регистрация марка?

В случай, че не желаете да променяте марката е препоръчително да не подавате заявка за регистрация преди да сте осъществили контакт с представителите по индустриална собственост на притежателя на по-ранната марка или със самия притежател на по-ранната сходна марка. В този случай, при добра воля на двете страни, е възможно едновременното съществуване на две сходни марки като се сключи така нареченото и широко разпространено споразумение за съвместно съществуване на две марки на даден пазар (trademark coexistence agreement), в което подробно се уреждат условията, при които двете сходни марки могат да съществуват. Освен това следва да се провери колко време е минало от регистрацията на по-ранната марка. Добре е да се направи проучване, доколкото е възможно, дали марката се използва, а също така и липса респективно наличие на опозиционна история, тоест дали притежателят на по-ранната марка е подавал опозиции срещу регистрацията на идентични или сходни марки или не е подавал опозиции.

Съветвам ви да се обърнете към специалист за професионална консултация и извършване на предварителна проверка на марката, която желаете да заявите за регистрация като задължително изисквайте писмен анализ на резултатите описани в становище, което да съдържа информацията описана по-горе в тази статия. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при извършването на предварително проучване на марка чрез изготвянето на писмено становище, съдържащо информацията описана по-горе в тази статия.

В случай, че желаете да ни възложите да извършим предварително проучване на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, а също така и за извършване на подробно предварително проучване, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!