Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Наблюдение на търговска марка – важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Какво представлява наблюдението на търговска марка?

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Затова услугата „наблюдение на марки“ или „мониторинг на търговски марки“ е изключително важна услуга, която представител по индустриална собственост Красимира Кадиева предоставя. „Наблюдение на търговска марка“ стана наложително след измененията през март 2011 година на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), с които изменения се въведе процедура по опозиция та търговска марка, т. нар. опозиционна система, каквато система е въвела и Службата на ЕС за интелектуална собственост, а също така и немалко ведомства в различни европейски държави. При тази система, експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за наличието на по-ранни марки, а извършват експертиза по същество на заявки за регистрация на марки само на абсолютните основания за отказ, които са уредени в чл.11 от ЗМГО. В случай, че марката не попада в приложното поле на чл. 11 от ЗМГО, то заявката се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В срок от три месеца от публикацията, притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, имат право да подадат опозиция срещу регистрацията на марката. В случай, че не е подадена опозиция или ако е подадена опозиция, тя е отхвърлена като неоснователна, се взема решение за регистрация на марката. В този случай притежателите на търговски марки следва да полагат необходимата грижа, за да опазят придобитите права. Най-ефективният начин за това е да се следят публикуваните заявки за регистрация на марки и при преценка, че е подадена заявка за регистрация на марка, която е идентична или сходна на притежаваната, да бъде подадена опозиция, за да не бъде регистрирана сходна или идентична марка. Затова притежателите както на регистрирани, така и на нерегистрирани марки, следва да полагат грижа за защита на правата си като се следят всички търговски марки, които се заявяват за регистрация с действие на територията на Република България. „Наблюдение на марка“ (или мониторинг на марка) е важна превантивна услуга, чрез която притежателят на търговска марка ще има възможност навреме да защити правата и интересите си. По този начин не се допуска регистрацията на сходна/идентична марка, която да доведе до загуба на пазарен дял, накърнена репутация и объркване на потребителите.

По какъв начин се извършва наблюдението на марката?

Наблюдението на марките се извършва чрез ежеседмично наблюдение на целия поток от марки, които са заявени за регистрация и идентифициране и намиране на абсолютно всички заявени сходни на Вашата марки, поради което тази услуга се явява важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като така той ще има възможност навреме да защити правата и интересите си.

Каква информация ще получите след като открием идентична или сходна на Вашата марка при мониторинга на марката?

След като бъде открита заявена за регистрация идентична или сходна на Вашата марка, ще изготвим доклад, който ще съдържа следната информация, а именно:

 • име на заявител;
 • изображение на марката;номер на заявка и дата на заявяване;
 • име и адрес на заявителя на марката;
 • стоки и услуги, за които марката е заявена за регистрация;служба, пред която марката е заявена за регистрация;
 • краен срок за подаване на опозиция.

Освен това, нашата услуга по наблюдение включва и идентифициране на сходни по-късни марки, които не са заявени за регистрация.

При Ваше желание ние имаме готовност да подготвим и подадем опозиция срещу регистрацията на откритата сходна и/или идентична марка, както и да изготвим и изпратим уведомление за преустановяване на нарушение срещу използването на откритата сходна и/или идентична по-късна марка, която не е заявена заявена за регистрация, но се използва в търговската дейност.

Какви видове наблюдение на марки предлагате?

Предлагат се следните видове наблюдение на марка.

 1. Наблюдение на национална марка, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Република България – относно заявките за регистрация на национални марки;
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) – относно заявките за регистрация на международни търговски марки, с действие на територията на Република България.
 1. Наблюдение на марка на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

По-долу са изброени само част от неблагоприятните последици от регистрация на сходна марка:

– накърнена репутация;
– загуба на пазарен дял;
– загуба на доверие на потребителите;
– неправомерно облагодетелстване.

ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ

Услугата „наблюдение на марка“ или „мониторинг на марка“ се предоставя за период от минимум една година.

В случай, че желаете да се възползвате от услугата наблюдение на търговска марка (или мониторинг на търговска марка), моля да изпратите регистровия номер на марката, която желаете да бъде наблюдавана, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

В случай, че желаете да ни възложите наблюдението на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с Красимира Кадиева на 00359 882 308 670. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!