Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Запазване на марка

Последна промяна: 17.12.2019 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2021 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 50% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Възможност за възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и/или дизайни„.

МАРКАТА Е ЛИЦЕТО НА ВСЕКИ БИЗНЕС. МАРКАТА ПРОДАВА. МАРКАТА СЪЗДАВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОДУКТ, ПРОИЗХОД И КАЧЕСТВО.

Настоящата статия има за цел да опише няколко съвета, които ще ви помогнат успешно да запазите вашата регистрирана търговска марка в годините. Самата процедура по регистрация на национална марка с действие на територията на Република е описана в публикацията „Регистрация на търговска марка“.

В хода на налагането на всяка една успешна търговска марка могат да се определят няколко етапа, сред които е и запазването на търговската марка, която е и темата на настоящата публикация, както и следните други два етапа, а именно:

 • Първият е създаването на самата търговска марка, нейната визия, която да е насочена към конкретните потребители, които желаете да таргетирате.
 • Вторият етап е регистрацията на самата марка, тъй като само тогава Вие ще придобиете права върху нея и ще може ефективно да защитавате своите права.

Създаването, респективно регистрацията на търговска марка е само началото, а успешното й налагане на пазара и трайното запазване на марката в годините са най-важните задължения за всеки притежател на марка.

Съветите, които са описани в настоящата статия имат за цел да ви помогнат успешно да запазите търговската си марка в годините.

1. Полагайте необходимата грижа за Вашата марка, като вземете превантивни мерки за нейната защита.

На първо място, след като вече имате регистрирана търговска марка е препоръчително да полагате грижа като следите всички публикувани заявки за регистрация на марки и при преценка, че е подадена заявка за регистрация на марка, която е идентична или сходна на вашата, да подадете опозиция, за да не бъде регистрирана сходна или идентична на вашата марка. Поради това наблюдението на марки е важна превантивна услуга, чрез която притежателят на търговска марка ще има възможност навреме да защити правата и интересите си.

Препоръка: Възползвайте се от услугата „наблюдение на марка“, за да защитите правата и интересите си като подадете опозиция, в случай, че бъде подадена заявка за регистрация на марка, която е идентична или сходна на вашата. По този начин ще избегнете неблагоприятните последици като накърнена репутация, загуба на пазарен дял, загуба на доверие на потребителите и неправомерно облагодетелстване и ще запазите марката си.

2. Защитавайте активно и навременно Вашата марка.

Извършвайте наблюдение на търговската си марка и упражнявайте правото си на опозиция и на подаване на искане за заличаване на марката навреме, защото съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗМГО когато притежателят на право върху по-ранна марка в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска заличаване на регистрацията или да се противопостави на използването на по-късната марка на основание на по-ранната си марка по отношение на стоките или услугите, за които по-късната марка е използвана, освен когато заявката за регистрация на по-късната марка е подадена недобросъвестно.

3. Използвайте марката си и задължително събирайте датирани доказателства за използването на вашата марка.

Използване в търговската дейност е:

 • поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
 • предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
 • вносът или износът на стоките с този знак;
 • използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;
 • използването на знака в търговски книжа и в реклами;
 • използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.

Важно е да бъде отбелязано, че за реално използване се счита и използването на марката от притежателя й във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, независимо дали видът, в който се използва, е регистриран като друга марка на същия притежател, както и поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ.

А КАКВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ АКО МАРКАТА НЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА?

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗМГО когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването. Поради това е важно да използвате марката си, а също така и да събирате датирани доказателства за използването й, за не бъде поискана отмяна на регистрацията на марката.

4. Обявете навреме промените касаещи името и адреса Ви.

Съгласно чл.66, ал.1 от ЗМГО притежателят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в едномесечен срок от извършването й. В случай, че настъпи промяна в името или адреса на притежателя на марка е необходимо да уведомите Патентното ведомство, за да бъде вписана тази промяна.

5. Не допускайте Вашата търговска марка да се превърне в генерична.

Основната функция на търговската марка е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Eдна марка ще стане генерична когато заеме място в съзнанието на голяма група от обществото. Това на практика може да се случи когато е налице пазарен монопол на тази марка в съответната продуктова категория. По този начин марката се превръща в „жертва“ на собствения си успех. При правилното използване на марката, последната би следвало да може да запази основната си функция, а именно: да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на друго. Отличителността на търговската марка е изложена на риск, когато неправилното използване на марката води до това потребителите да започнат да обозначават с нея цяла продуктова категория. В резултат на това марката придобива широка популярност в разговорната реч, поради което не трябва да допускате марката Ви да стане родово описание за стоки, защото в този случай тя ще загуби своята функция и след това може да бъде предмет на процедура по отмяна. Съгласно чл.35, ал.1, т.2 от Закона за марките и географските означения “регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана”.

Историята познава следните търговски марки, които са се превърнали в генерични: ESCALATOR, LINOLEUM, ASPIRIN, CELLOPHANE, THERMOS, LAUNDROMAT. Това най-често се получава с иновативни продукти от дадена нова пазарна ниша и марката се превръща в наименование на продукта.

Какви стъпки да предприемете, за да намалите риска от превръщането на Вашата марка в генерична?

Рискът от отмяна на марката ще бъде намален когато тя се използва правилно. Затова, трябва да използвате ефеквно марката Ви още от първия ден. Следните препоръки имат за цел да Ви улеснят в тази задача.

 • Препоръчително е да изготвите и приемете добре дефинирани насоки, които служат като указания за правилното използване на търговската Ви марка.
 • Препоръчително е да обучите своите служители и лицензополучатели как да се използва правилно марката Ви.
 • При използването на марката е препоръчително да се посочва регистрацията й, като в близост до нея се поставя латинската буква R, заградена в кръг. Когато марката не е регистрирана се слага символът TM.
 • Не променяйте търговската марка.
 • Не съкращавайте търговската марка.
 • Търговската марка не е препоръчително да се използва в множествено число.
 • Търговската марка не е препоръчително да се използва като съществително име.
 • Търговската марка не е препоръчително да се използва като глагол.
 • Търговската марка е добре да бъде използвана като прилагателно.
 • Общото наименование на продукта се използва след търговската марка.
 • Погрижете се за това марката да се откроява от останалата част от текста, като винаги маркирате търговската марка с главни букви, цвят или шрифт.
 • Периодично проверявайте статии, периодични издания и други, за да сте сигурни, че Вашата марка е била използвана правилно от трети лица.
 • Периодично проверявайте речниците, за да сте сигурни, че думата е обозначена като търговска марка. Съгласно чл. 20 от Закона за марките и географските означения “когато включването на марка в речници, енциклопедии или други справочни материали създава впечатлението, че марката представлява родовото наименование на стоките или услугите, за които е регистрирана, издателят при искане на притежателя й е длъжен при електронни публикации веднага, а при печатни материали – най-късно в следващото издание на съответния материал, да посочи, че това е регистрирана марка”.
 • Навреме предприемайте необходимите мерки, за да предотвратите и спрeте всяко нарушение на правата върху Вашата марка като навременно, систематично и ефективно упражнявате правата си.

6. Подновявайте навреме регистрацията на Вашата марка.

Не забравяйте да подновявате регистрацията на вашата търговска марка. Не забравяйте, че срокът на действие на регистрацията е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентното Ведомство на Република България. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години. Искането за подновяване може да се подаде в последната година на срока по чл. 20, ал. 1 или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса.

Препоръка: Препоръчително е да подадете искането за подновяване на регистрацията на вашата марка през последната десета година, защото след изтичането й ще разполагате само с шест месеца за подаване на искането като ще трябва да заплатите по-висока такса. В случай, че пропуснете срока за подновяване и искате да продължите да имате изключително право върху марката, следва да подадете нова заявка за регистрация.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да запознае притежателите на търговски марки с действията, които е препоръчително да предприемат с цел успешното запазване на техните марки в годините. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по запазването на Вашата търговска марка.