Красимира Кадиева

Представител по индустриална собственост в областта на търговските марки, промишлените дизайни и географските означения вписана към Патентно ведомство на Република България

Представител по индустриална собственост в областта на търговските марки и промишлените дизайни вписанa към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС)

Член на Софийска адвокатска колегия (САК)

Сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието

Член на Асоциацията на европейските марки на Общността (ECTA)

Член на Българския отдел към Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI)

Области на компетентност

Интелектуална собственост; Индустриална собственост (търговски марки, промишлени дизайни, географски означения); Разрешаване на спорове, разглеждани пред Патентно ведомство на Република България; Разрешаване на спорове, разглеждани пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Аликанте; Защита на лични данни; Интернет право; Електронна търговия; Търговско право; Договорно право (изготвяне на документи).

Езици

Български, Английски, Немски

Професионален профил

Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Адвокат Кадиева е завършила юридическия факултет на Университета за Национално и Световно Стопанство през 2007 година. През 2009 – 2010 година специализира международно бизнес право в колежа „Куин Мери” към Лондонския Университет. Тя има четиринадесетгодишен практически опит във воденето на преговори, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия, както и търговското право, като от 2013 година развива адвокатска кантора Krasimira Kadieva.

Тясната професионална реализация на адвокат Kадиева е свързана с интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия. Тя предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на обектите на индустриална собственост (търговски марки) , промишлени дизайни, патенти, полезни модели, географски означения), както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Адвокат Кадиева притежава богат опит и предоставя широк набор от правни услуги на своите клиенти в областта на защитата на лични данни. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), тя консултира клиентите си относно задълженията им съгласно новите изисквания на Общия регламент, а също така и съдейства за привеждането на бизнеса на клиентите си от правна страна в съответствие с новите изисквания чрез изготвяне на широк набор от документи за изпълнение на изискванията и водене на отчетност. Юридическите услуги, предоставяни от адвокат Кадиева в областта на интернет правото и електронната търговия се изразяват в изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет като общи условия за ползване на уеб сайт (общи условия за електронен магазин), политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките и др.

За подобряване на професионалната си квалификация адвокат Кадиева постоянно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари. Красимира Кадиева беше поканена като лектор и изнесе презентация на тема „Регистрация на търговски марки“ през октомври 2015 година. Автор е на статии в областта на интелектуалната собственост, защитата на личните данни, интернет правото и електронната търговия, които предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Владее отлично английски език.

Образование и обучения

Образование

2009 – 2010  Лондонски университет, Колеж „Куин Мери”, Специализация по международно бизнес право
2002 – 2007 Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, Магистър по право

Обучения

2024 г. – Сдружение „Споразумения“ – Обучение за медиатор

2023 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Обучение „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост – IP scan“

2014 г. – Патентно ведомство на Република България, Курс за представители по индустриална собственост   – модул „Марки, георгафски означения и промишлен дизайн”
2010 г. – Лондонски университет, Колеж „Куин Мери”, Курс по „Проектно финансиране”
2008 г. – Организация за Международно Правно Развитие (IDLO), Курс по „Юридически английски”
2005 г. – Хагска академия по международно право, Курс по „Международно частно право”

Семинари

Ноември 2013 г. – Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентно ведомство на Република България, Семинар “Стратегическо използване на Мадридската система за международна регистрация на марки за развитие на бизнеса”

Декември 2013 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България, Семинар „Популяризиране на достиженията от фонда за сътрудничество и програмата за сближаване на практиките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз

Октомври 2014 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на малките и средни предприятия в Европа“

Октомври 2014 г. – Патентно ведомство на Република България, Ден на отворените врати, „Услуги за електронно подаване на заявки за търговски марки“

Декември 2015 г. – Патентно ведомство на Република България и Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата, Семинар „Индустриална собственост в подкрепа на бизнеса“

Април 2016 г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии (УБИТ) и Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ), Семинар „Либерализация на интернет – предизвикателства и добри практики“

Ноември 2016 г. – Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентно ведомство на Република България, Семинар „Защита на географските означения: Лисабонска система и други правни средства за защита“

Декември 2016 г. – Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата, Обучение „Използване с търговска цел на постиженията от технически и художествени произведения. Законодателна рамка“

Февруари 2017 г. – Асоциация на собствениците на европейски марки „MARQUES“ и адвокатска кантора „Madara Law“, Обучение „Споразумение за съвместно съществуване на марки“

Март 2017 г. – Българска национална група на „AIPPI“, Конференция „Тенденции в интелектуалната собственост. Опит и практика в България след 10 години членство в ЕС“

Септември 2017 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Регистрация на и подаване на възражения срещу търговски марки. Съдебни спорове. Сравнение между национална марка и марка на Европейския съюз“.

Септември 2017 г. – Европейско патентно ведомство и „Puzl Coworking Space и Eleven“, Презентация „Патентът като защита за Вашата интелектуална собственост“

Октомври 2017 г. – Организация „ЕCTA“, Конференция тип „кръгла маса“, „Паралелен внос – гледни точки в перспектива“

Ноември 2017 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Работа, възложена с договор за поръчка. Сравнение с законодателната регулация в САЩ“

Ноември 2017 г. – Адвокатска кантора “CMS” и Български митници, Конференция тип „кръгла маса“ „Защита на правата на интелектуална собственост. Мерки за противодействие на пиратски и фалшиви стоки“

Ноември 2017 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Електронни документи. Услуги за електронно сертифициране. Електронни идентификатори“

Март 2018 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Нова правна рамка за обработването на лични данни по Регламент 2016/679“

Април 2018 г. – Софийски адвокатски съвет (САС), съвместно с Международния адвокатски съюз (UIA), Колоквиум „Защита и администриране на лични данни“

Ноември 2018 г. – „ГИС“ Трансфер Център, Патентно ведомство на Република България, Enterprise Europe Network, Европейско информационно бюро по права на интелектуална собственост, Европейска патентна академия и Софийски технологичен парк, Обучения „Интелектуални права в бизнеса“

Февруари 2019 г. – Организация „Expert Events“ и адвокатска кантора „Lega Consulting“, съвместно с Фондация „Право и Интернет“, Семинар „Длъжностно лице по защита на лични данни“

Март 2019 г. – Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС), съвместно с Патентно ведомство на Република България, Семинар „Интелектуалната собственост за Вас“

Май 2019 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Нови изисквания относно търговските марки и географските означения“

Юни 2019 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар “Процедури и съдебна практика на Апелативните състави към СЕСИС”

Юли 2019 г. – Патентно ведомство на Република България, Конференция тип „кръгла маса“ „Процедура и проблеми по подаване на документи. Мерки за установяване на нарушения и налагане на санкции за нарушени права на интелектуална собственост“

Септември 2019 г. – Патентно ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Семинар „Услуги на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за малки и средни предприятия, занимаващи се с износ“

Юни 2020 г. – Enterprise Europe Network, Уебинар „Правила за онлайн търговци и разрешаване на потребителски спорове“

Октомври 2020 г. – Международна асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI), Годишна конференция

Ноември 2020 г. – Софийска адвокатска колегия (САК), Уебинар “Опитът от прилагането на Общия регламент за защита на лични данни ”

Февруари 2021 г. – Софийска адвокатска колегия (САК), Уебинар „Правото на онлайн платформите. Каква е тяхната отговорност, как се позиционират, какво е приложимото законодателство, какви са новостите през 2020 г. (Регламент 1150/2019 и Законът за електронната търговия с промените от ноември 2020 г.) и как това ще се промени след приемането на Закона за цифровите услуги“

Март 2021 г. – Организация „Expert Events“ и Фондация „Право и Интернет“, Семинар „Авторско право в дигиталната среда“

Декември 2021 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар „Представяне на електронните услуги предоставяни от Патентно ведомство на Република България във връзка с обектите на индустриална собственост и Фонда за МСП“

Февруари 2023 г. – Катедра по  „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС, Научен форум „Защита на правата на интелектуалана собственост – нарушения, място и роля на правоохранителната система“

Февруари 2023 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Вероятността за объркване в производството по опозиция срещу регистрация на марка съгласно практиката на Общия съд и Съда на ЕС“.

Март 2023 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“.

Април 2023 г. – Асоциация на европейските марки на Общността (ECTA), Семинар „Нетрадиционните марки“.

Май 2023 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Новите права и задължения на страните по трудовото правоотношение, създадени със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“.

Май 2023 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Нови правила в областта на цифровите пазари и цифровите услуги“.

Май 2023 г. – Българска търговско-промишлена палата и Европейски потребителски център, Уебинар „Предизвикателствата пред онлайн магазините“.

Октомври 2023 г. – Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС), съвместно с Патентно ведомство на Република България, Семинар „IP for You“.

Октомври 2023 г. – Bitkom Servicegesellschaft, Конференция в областта на защитата на лични данни 2023.

Октомври 2023 г. – Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС), Четвърта международна конференция за медиацията в интелектуалната собственост.

Ноември 2023 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар „Предстоящите изменения в Регламента за дизайна и техния резултат върху подаването на заявка“.

Ноември 2023 г. – Световна организация за интелектуална собственост, Семинар „Семинар по медиация и арбитраж 2023“.

Ноември 2023 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар „IP Management- интелектуалната собственост в полза на бизнеса“.

Награди и официални публикации

Награди

Най-добър адвокат в областта на интелектуалната собственост за България за 2017 година – наградена от Acquisition International

Официални публикации

Април 2016 г., Списание за Интелектуална Собственост – Казахстан, брой 1 от 2016 г., Как да се уточни обхватът на стоки и услуги след регистрацията на марка на Европейския съюз?
Ноември 2016 г., Списание за Интелектуална Собственост – Казахстан, брой 3 от 2016 г., Последиците от Брекзит върху обектите на интелектуална собственост.
Май 2017 г., Списание за Интелектуална Собственост – Казахстан, брой 1 от 2017 г., Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки.
Август 2019 г., SMD Group – Съдействие на SMD Group относно проучване извършено за България и предоставяне на информация по следните теми, посветени на търговските марки: гратисни периоди за подновяване, изисквания за използване на търговски марки, лицензиране на търговски марки и национални разпоредби относно търговските марки.

Търговски марки

Регистрация на търговска марка
Запазване на марка
Практически съвети за създаване и запазване на търговска марка
Проучване на търговска марка
Полезни бази данни за защита на правата върху интелектуална собственост
Наблюдение на търговска марка – важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка.
Колективни и сертификатни марки
Условия за Fast Track (ускорена процедура) при подаване на заявление за регистрация на марка на Европейския съюз
Притежателите на марки на Общността (Европейски марки) имат право да подадат декларация по чл.28, ал.8 от Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета най-късно до 24 септември 2016 година
Регистрация на марка на Европейския съюз
Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки
Подновяване на регистрацията на търговска марка
Подновяване на регистрацията на марка на Европейския съюз
Как да предотвратите превръщането на вашата марка в генерична?
Прехвърляне на правото върху марка
Лицензия на търговска марка (предоставяне на право на ползване на търговска марка)
Промени в името и адреса на притежател или заявител на марка
Отказ от право върху регистрирана марка
Международна регистрация на търговска марка
Наблюдение на марка на Европейския съюз
Уведомление за преустановяване на нарушение
Предимствата от регистрацията на търговска марка. Какви марки е препоръчително да се създават и регистрират?
Видове търговски марки
Защо е препоръчително да възложите запазването на вашата марка на специалист по търговски марки?
Защита на търговска марка
Опозиция срещу заявка за регистрация на марка
Възражение срещу регистрация на марка
Отказ на регистрация на търговска марка на абсолютни основания
Поредица от марки (семейство от марки/серия от марки)
Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения?
Отмяна на регистрацията на марка
Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС
Заличаване на регистрацията на търговска марка
Запазване на марка на Европейския съюз
Проверка на търговска марка
Регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз
Регистрация на колективна марка на Европейския съюз
Доказване на придобита отличителност на марка в резултат на използване
Постигане на споразумение при подадена опозиция на марка. Оттегляне на опозиция срещу марка.
Прехвърляне на марка на Европейския съюз
Лицензия на марка на Европейския съюз

Промишлени дизайни

Промишлен дизайн
Процедура по регистрация на промишлен дизайн
Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн
Подновяване на регистрацията на дизайн на Общността
Прехвърляне на правото върху промишлен дизайн чрез продажба
Лицензия на промишлен дизайн (предоставяне на право на ползване на промишлен дизайн)
Промени в името и адреса на притежател на промишлен дизайн
Отказ от право върху регистриран дизайн
Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС
Подновяване на регистрацията на дизайн на Общността
Регистрация на международен промишлен дизайн

Географски означения

Географски означения
Регистрация на географски означения
Вписване на ползвател на регистрирано географско означение
Mеждународна регистрация на наименования за произход

Авторско право

Какво представляват авторските права?
Договор за използване на произведение. Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение. Произведение, създадено по поръчка
Уведомление за преустановяване на нарушение
Общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност обект на авторко право ли са?
WIPO PROOF – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи
I-DEPOT – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи

Патенти

Процедура по регистрация на патент

Полезни модели

Процедура по регистрация на полезен модел

Домейн име

Полезни съвети при избор на домейн име
Разрешаване на спорове относно права върху домейни
Договор за прехвърлене на правото на ползване на домейн

Интернет право и електронна търговия

Общи условия за ползване на уеб сайт
Политика за защита на лични данни съгласно GDPR
Изготвяне на Политика относно бисквитките
Общи условия за ползване на електронен магазин
Регистрация на електронен магазин в НАП
Изготвяне на общи условия за ползване на мобилно приложение
Изключения от право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект
Общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност обект на авторко право ли са?
Непоискани търговски съобщения
Новите изисквания спрямо Oбщите условия на онлайн платформите съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150

Защита на лични данни

Регистрация на администратор на лични данни
Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни
Политика за защита на лични данни съгласно GDPR
Изготвяне на Политика относно бисквитките
Задължения на администраторите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679
Права на физическите лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Извършване на оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни
Съдът на ЕС отмени Споразумението EU-US Privacy Shield за трансфер на данни
Какви лични данни може да изискват потенциалните работодатели от кандидатите за работа? Срокове за съхранение на личните данни на кандидати за работа.
Процедура по подаване и разглеждане на сигнали за нарушения по вътрешни канали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
Задължения на задължените субекти съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
Основни положения в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Договори

Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки
Изготвяне на споразумение за конфиденциалност
Общи условия за ползване на уеб сайт
Политика за защита на лични данни съгласно GDPR
Изготвяне на Политика относно бисквитките
Споразумение за защита на търговска тайна и съпътстващите го мерки за защита на търговска тайна
Закон за защита на търговската тайна
Договор за прехвърлене на правото на ползване на домейн