Кариери

Установените условия за открита, дружелюбна и позитивна работна среда в кантората стимулират таланта и разгръщането на потенциала на всеки един член от нашия екип. Ние ценим кадрите си също толкова, колкото и клиентите си, и насърчаваме Вашия устрем и амбиция. Търсим висококвалифицирани мотивирани професионалисти с необходимата юридическа подготовка.  С удоволствие приветстваме кандидатури от експерти и младши експерти – стажант-юристи, наскоро завършили студенти, както и студенти в процес на обучение. Кандидатите трябва да притежават следните качества:

 • отлична езикова култура;
 • отлично устно и писмено владеене на английски или немски език;
 • много добра компютърна грамотност – MS Office;
 • отлични комуникативни умения;
 • сериозна работна етика;
 • инициативност и пазарни умения;
 • умения за приоритизиране на възложените задачи и изпълнение на задачите в срок;
 • да споделят нашите ценности;
 • да са самоиницативни и самомотивиращи се личности;
 • да са любопитни и креативни личности;
 • да са добре организирани личности с внимание към детайлите;
 • да се стремят към установяване на нови знания, умения и практически опит;
 • да се стремят непрекъснато към развитие;
 • да познават добре настоящата бизнес среда;
 • да работят упорито в екип;
 • да предлагат новаторски и нестандартни решения;
 • образование или професионален опит в чужбина се считат за предимство.

Ако считате себе си за отдаден професионалист, обичате предизвикателствата и смятате, че бихте могли да допринесете за успеха, както на кантората, така и на клиентите ѝмоля да изпратите съобщение като използвате контактната форма на този уеб сайт. Ще ви бъде изпратен адрес на електронна поща, на който следва да изпратите Вашата автобиография, придружена с мотивационно писмо.

Предоставените документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

Моля да се запознаете с Уведомлението за поверителност касаещо начина на обработване на Вашите лични данни.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото уведомление за поверителност представлява информационен документ съдържащ необходимата информация съгласно чл.13 от Регламент 679/2016, която следва да бъде предоставена от адвокат Красимира Кадиева, в качеството й на администратор на лични данни,  относно начина, по който, обработва лични данни, отнасящи се до кандидати в подбора на персонал.

I. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 Aдвокат Красимира Кадиева, вписана в Софийска адвокатска колегия, с адрес на кантората в град София 1000, бул.“Христо Ботев“ 28, ет.6, ап.10, телефон за контакти: 00359 882 308 670 и интернет страница: www.kadievaip.com, e aдминистратор на лични данни.

Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост, вписана в регистрите за представители по индустриална собственост в Патентното ведомство на Република България и в Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост.

II. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО БИВАТ ОБРАБОТВАНИ В ПРОЦЕСА НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Участието в подбор на персонал и кандидатстването за работа при адвокат Кадиева е изцяло доброволно и по Ваша преценка.

За да може Администраторът на лични данни да прецени дали Вашият профил отговаря на изискванията и критериите, които са необходими за заемане на определената позиция, е необходимо да представите определени документи под формата на CV и мотивационно писмо, които несъмено съдържат лични данни като например: имена, адрес за кореспонденция, телефон, адрес на електронна поща, информация свързана с образование, професионален опит, квалификации, а също така и информация, която се отнася до Вашите личностни качества като владеене на езици, различни умения и други подобни.

Освен горепосочените лични данни, в резултат на предварително извършено oдобрение от страна на адв. Кадиева и последващо интервю с Вас, Администраторът обработва данни и информация, които са станали известни в хода на проведеното интервю.

Наравно с това, адв. Кадиева обработва и тези лични данни и информация, които са и станали известни в хода на разменената кореспонденция с Вас посредством телефон/e-mail.

Администраторът не събира и не съхранява специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на Вашето идентифициране, данни за Вашето здравословното състояние или данни за сексуалния Ви живот или сексуалната ориентация. Вие не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че умишлено предоставите такива чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

III. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Адвокат Красимира Кадиева събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • За намиране на подходящи кандидати и осъществяване на подбор на персонал за съответната позиция;
 • За разрастване и увеличаване на професионалната дейност на адвокат Красимира Кадиева;
 • За осъществяване на контакт със съответния кандидат, който е кандидатствал за съответната позиция;
 • За изпълнение на нормативно установеното задължение на Администратора на личните данни, в съответствие с нормативните изисквания както на национално, така и на европейско ниво.

IV. ОСНОВАНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адвокат Красимира Кадиева събира и обработва Вашите лични данни на следните основания:

 • Легитимен интерес на Администратора – съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Предприемане на стъпки по искане на кандидата преди сключване на договор – съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора – съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Съгласие – съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент (ЕС) 2016/679.

V. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Срокът за съхранение на първичните документи (CV, мотивационни писма и други документи, доказващи специфичен опит (познание на език и т.н)) съдържащи Вашите лични данни, в качеството Ви на кандидати за свободна позиция, събрани до приключване на процедурата по подбор, е не повече от 3 месеца след приключване на подбора.

Срокът за съхранение на вторичните документи (тестове, протоколи от проведени интервюта и други подобни) съдържащи Вашите лични данни, в качеството Ви на кандидати за свободна позиция, е три години.

Вие имате възможност да дадете изрично писмено съгласие Вашите лични данни да се обработват и за по-дълъг период от време, например при съгласие за обработване и за други бъдещи позиции, които Администраторът ще обявява. В този случай Вие имате право по всяко време и без да излагате причини да оттеглите своето съгласие, в резултат на което по-нататъшното обработване на личните Ви данни ще бъде преустановено, като същите ще бъдат изтрити от Администратора.

Периодът на съхранение може да бъде изменян и в случай че бъде установено различно законово изискване, касаещо съхранението и неговия срок.

VI. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

 • Доставчици на услуги, които подпомагат Администратора да извърши подбора на персонал като например: куриерски и пощенски услуги (за целите на осъществяване на връзка с Вас);
 • Лица, които са предвидени в нормативен акт и имат право да им бъдат разкрити Вашите лични данни, като например държавни органи, в случай, че е приложимо;

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Като субекти на личните данни, Вие имате следните права, а именно:

 • Право на достъп:

Вие имате право да получите от Администратора потвърждение дали се обработват Вашите лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните – съответните категории лични данни.

 • Право на коригиране:

Вие имате право да поискате от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.17 от Регламент 2016/679 основания.

 • Право на ограничаване на обработването:

Вие имате право да изискате от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от посочените в чл.18 от Регламент 2016/679 условия. Когато се извърши ограничение на обработването, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато сте изискали ограничаване на обработването, Aдминистраторът ще Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

 • Право на преносимост на данните:

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

 • Право на оттегляне на даденото съгласие:

Вие имате право по всяко време и без да излагате причини да оттеглите своето съгласие, когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, в резултат на което по-нататъшното обработване на личните Ви данни ще бъде преустановено, като същите ще бъдат изтрити от Администратора.

 • Право на възражение:

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

 • Права при профилиране:

Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

 • Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите права и свободи, Вие трябва да бъдете уведомен без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.

 • Право на защита по съдебен и административен ред:

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган (за Република България това е Комисията за защите на личните данни), респективно съдебен такъв, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на Регламента.

 • Право на обезщетение за претърпени вреди:

Ако сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на  Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате право да получите обезщетение от Администратора за нанесените вреди.

Споменатите по-горе права може да упражните чрез подаването на писмено искане до Администратора (или по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на съобщение като използвате контактната форма на този уеб сайт. ), което следва да съдържа следната информация:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.

В случай, че сте се запознали с настоящото уведомление, следва да имате предвид и Политиката за поверителност на уеб сайта на кантората на адвокат Красимира Кадиева, която може да откриете тук.